ضرورت تغییر در سبک زندگی جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده سازی مدیریت جهادی در جامعه اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حمید محمودیان[1]- زهرا قاسمی [2]
تاریخ دریافت: 8/6/1398- تاریخ پذیرش: 28/7/1398
 
چکیده
پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر سبک زندگی در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی در جامعه اسلامی در میان اساتید تمام وقت علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز نگاشته شده است. جامعه آماری مورد مطالعه، 250 نفر می­باشد که براساس فرمول کوکران تعداد 152 نفر به عنوان حجم نمونه به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده­اند. داده‌های بدست آمده حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افـزار آماریِSPSS در دو سطح تجزیه و تحلیل می­شوند. بنابراین سؤال پژوهش این است: سبک زندگی چگونه باعث تحقق اقتصاد مقاومتی و پیاده شدن مدیریت جهادی در جامعه اسلامی می­گردد؟ فرضیه این است: سبک زندگی اسلامی ایرانی با داشتن شاخصه‌های تربیت زیستی، اخلاقی و عقلانی در تعامل با الگوی فرهنگ اقتصاد مقاومتی می­تواند زمینه ساز تحقق مدیریت جهادی گردد.[1] -  دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه معارف اسلامی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران: نویسنده مسئول
hmahmoudian2@gmail.com


[2] - دکتری تخصصی، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
z.ghasemi1986@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها