خلاهای تقنینی تعهدات بین المللی ایران در مبارزه با تروریسم

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

علیرضا انصاری[1]، بهزاد رضوی فرد[2]، جواد طهماسبی[3]
تاریخ دریافت: 18/6/1398- تاریخ پذیرش: 9/8/1398
 
چکیده:
یکی از اساسی ترین تهدیدی که امروزه علیه همه کشورها وجود دارد، مسئله تروریسم است. رغم تمام قوانین و تمهیدات بین المللی، جامعه بین الملل هنوز نتوانسته با این پدیده به طور جامع و مانع برخورد کند و جهان را از وجود تروریست پاک نماید. دولت جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهایی است که پدیده تروریسم با امنیت ملی آن پیوند خورده است با این حال در نظام حقوقی ایران فقدان قانون جامع مبارزه با تروریسم، مانع تأمین اصل قانونی بودن جرم و مجازات، صیانت از نظم عمومی و حفاظت از شهروندان در مقابل تروریست‌ها می‌شود. در واقع ایران با توجه به این‌که از اهداف اقدامات تروریستی بوده و هست، ناگزیر از تصویب یک قانون ملّی جامع مبارزه با تروریسم با بهره‌گیری از تجربیات تطبیقی سایر کشورها و البته حفظ اصول انسانی مندرج در قانون اساسی است. این قانون گذاری بر اساس ارائه لایحه قضایی باید مبتنی بر الزامات شرعی و قانون اساسی ضمن درج اختیارات مقتضی برای مقامات امنیتی و اطلاعاتی، بر اصول دادرسی منصفانه و عدم اطاله دادرسی اهتمام ورزد.[1] - دانشجوی دکتری، گروه حقوق، واحد امارات، دانشگاه آزاد اسلامی،دبی، امارات متحده عربی
a-ansari91@yahoo.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق  جزا و جرم شناسی، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران، ایران: نویسنده مسئول
rezavi351@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
tahmasebi.dr@gmail.com

کلیدواژه‌ها