ماهیت قاعده استاپل و کارکرد آن در حقوق ایران و اگلستان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محمد فیض [1]- سید پدرام خندانی[2]
تاریخ دریافت:12/6/1398- تاریخ پذیرش:20/7/1398
 
 
چکیده:
هدف از انتخاب این موضوع بررسی استاپل مالکانه و استاپل عهدی در حقوق انگلستان و جایگاه آن در حقوق ایران می‌باشد که به روش توصیفی و تحلیلی انجام پذیرفته است. و در نتیجه در پی این سوال هستیم که بدانیم قاعده استاپل در حقوق انگلستان چیست؟  فرضیه آن این است که قاعده اصل منع تناقض گویی و اقدام و ادعا برخلاف اظهار یا عمل قبلی است و دارای سابقه طولانی و جایگاه ریشه داری در حقوق کامن لا و انگلستان است که از قواعد مبتنی برانصاف و در راستای اجرای بهتر عدالت است که در هر نظام حقوقی از جمله حقوق ایران می‌تواند کارگشا باشد. در حقوق انگلستان و حقوق ایران استاپل می‌تواند مبنای دادرسی عادلانه و منصفانه باشد. استاپل مانع از ارائه دلیل مخالف است. استاپل در حقوق انگلستان به دو دسته استاپل‌های ناشی از کامن‌لا (استاپل‌های حقوقی) و استاپل مبتنی بر انصاف (استاپل ناشی از رفتار) تقسیم می‌گردد. در فقه و حقوق ایران نیز مصادیق متعددی از کاربرد این قاعده دیده می‌شود؛ قواعد اتلاف، تسبیب، احترام به مال مردم، قاعده منع انکار پس از اقرار، ممنوعیت عدول از ایجاب، اعتبار امر مختومه از نمونه‌های آن می‌باشد.[1]- دانشجوی  دکتری، حقوق خصوصی، دانشکده حقوق، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران
 mohammad.feiz29@yahoo.com
 


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، دانشکده حقوق، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران: نویسنده مسئول
dr.khandani@gmail.com

کلیدواژه‌ها