واکنش روسیه در قبال شالوده شکنی گرجستان و اوکراین در خارج نزدیک

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

دانیال رضاپور[1]- مهدی هدایتی شهیدانی[2]-  عسگر صفری[3]
تاریخ دریافت:28/11/1397- تاریخ پذیرش: 26/12/1397
 
چکیده:
جدایی کریمه از اوکراین و ضمیمه شدن آن به قلمرو فدراسیون روسیه، جنگ روسیه با گرجستان و به رسمیت­ شناختن مناطق آبخازیا و اوستیای جنوبی به عنوان نشانگان زبان­ شناختی تداعی کننده این امر است که روسیه به دنبال بسط هر چه بیشتر حوزه نفوذ خود در ­خارج نزدیک است. از طرف دیگر هدف مقاله القای این امر است که با توجه به اینکه اراده سیاست­گذاران روسیه در جهان پسا تاریخی، همچنان بر دو عنصر ذهنیت تاریخی و ایدئولوژیکی ترسیم شده است، اجرای یک راه­ حل منطقه­ای برخلاف منافع روسیه امکان پذیر نمی­باشد. سوال مقاله اینگونه بیان می شود که رویه شالوده شکنی و برخلاف منافع روسیه در خارج نزدیک چه پیامدهایی برای کشورهای اوکراین و گرجستان در پی داشته است؟ با کمک از گزاره­ های زبان شناختی تلاش کشورهای مذکور برای جدایی از مجموعه امنیتی مرکز­گرایانه به رهبری روسیه پیامدی جز جدایی کریمه از اوکراین و حمایت کرملین از مناطق خودمختار آبخازیا و اوستیای جنوبی برای گرجستان نداشته است.
[1]- دانشجوی دکتری، روابط بین الملل،دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
danyalrezapoor@gmail.com09119695074


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، روابط بین الملل، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران: نویسنده مسئول
mehdi.hedayati88@gmail.com0911 331 8505


[3] - دانشجوی دکتری، روابط بین الملل،دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
khiayov@gmail.com

کلیدواژه‌ها