بررسی ضعف ساختارهای اجتماعی و سیاسی عراق و سوریه در شکل گیری داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

محمدمهدی قاسمی علی آبادی[1]- حسین مسعودنیا[2]-  سید جواد امام جمعه زاده [3]
          تاریخ دریافت:1/7/1397- تاریخ پذیرش:28/5/1398
 
چکیده:
تحولات اخیر خاورمیانه و تبدیل این تحولات به بحرانی غیر قابل حل دارای زمینه ها و علل مختلفی است یکی از مهمترین علل بروز بحران هویت و بحران در فرایند دولت ملت سازی می باشد. در این چند دهه رابطه میان "هویت" و سیاست مورد بحث نظریه پردازان در رشته های سیاسی و روابط بین الملل قرار گرفته است. گروه های قومی هویتی به عنوان یکی از بازیگران، اهمیت فزاینده ای در سیاست های داخلی و بین المللی یافته اند. این گونه گروه ها می توانند مشروعیت دول را زیر سوال ببرند، به کارهایی در فراسوی مرزهای رسمی دست یازند و با برخورداری از حمایت های بین المللی، توجه نیروهای خارجی را جلب کنند. چنین کارهایی هرچند شاید مایه سرنگونی دولت ها نشود، ولی می توانند دگرگونی های چشمگیر در سیاست های داخلی پدید آورد و اسلوب روابط بین المللی را نیز دگرگون کند. در واقع می توان گفت که تنش های هویتی- قومی در بیشتر موارد برآیند تعامل های پیچیده عوامل اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. محدوده این پژوهش از نظر موقعیت مکانی مربوط به تحولات سیاسی و اجتماعی عراق و سوریه و فرایند شکل گیری گروه ها و جریان های افراطی و بنیادگرا می باشد. محدوده زمانی تحقیق مربوط به پس از اشغال عراق توسط ایالات متحده آمریکا در سال 2003 تا به حال و تحولات سیاسی و اجتماعی که در سوریه پس از مرگ حافظ اسد در سال 2000 و روی کار آمدن بشار اسد در نظر گرفته شده است.[1]- دانشجوی دکتری، روابط بین­ الملل، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان( خوراسگان)، اصفهان، ایران
mohammadmehdighasemi@hotmail.com


[2]- دانشیار  و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
masoudnia@ase.ui.ac.ir


[3] - دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
javademam@yahoo.com

کلیدواژه‌ها