نقش شبکه های اجتماعی در شکستن انحصار رسانه ای دولتها از نگاه نظریه پردازان ارتباطات اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

روانبخش محمدی پشتهانی[1]- اصغر پرتوی[2]- ابوالقاسم طاهری[3]
تاریخ دریافت: 20/5/1398- تاریخ پذیرش: 7/6/1398
 
 
چکیده:
تکنولوژی ارتباطات با رشد عظیم و چشمگیری روبه رو شده است. این تحولات حامل پیامدهای مهمی هم برای ارتباطات و هم برای روابط اجتماعی اند. انقلاب اطلاعاتی و ارتباطی نوید جهشی بزرگ رو به جلو را می دهد. هر فرد با در اختیار داشتن حداقل امکان از جمله یک گوشی تلفن همراه می تواند نقش اثر گذاری در فضای ارتباطی داشته باشد و جریان یک سویه اطلاع رسانی را بشکند. به اعتقاد صاحب نظران ارتباطات، شبکه های اجتماعی باعث شکل گیری مفاهیمی همچون صمیمیت و اعتماد در فضای سایبری شده است، مفاهیمی که در گذشته ای نه چندان دور دستیابی و تحقق آن در حد یک رویا بود. این جهش و دگرگونی در دنیای ارتباطات سوالات زیادی را در اذهان متبادر می سازد از جمله اینکه تاثیر اجتماعی و فرهنگی رسانه های جدید چه خواهد بود؟ پی آمدهای ظهور رسانه های جدید و شبکه های اجتماعی چیست؟ ابزار و شیوه های جدید ارتباطی چه تاثیری بر فرایند ارتباطات رسمی خواهد داشت؟
از این رو در مقاله حاضر، محقق، با استفاده از روش توصیفی - اسنادی، نقش شبکه های اجتماعی در شکستن انحصار رسانه ای دولت های را از نگاه نظریه پردازان ارتباطات اجتماعی مورد تحلیل و بررسی و مداقه قرار داده است.[1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی (گرایش جامعه شناسی سیاسی)، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ravanbakhshmohammadi@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران: نویسنده مسئول
asgpar@yahoo.com


[3]- استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a-taheri@srbiau.ac.ir

کلیدواژه‌ها