تعلیق فرآیند کیفری در مرحله پیش از دادرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سحر قاسمی گرمی[1]- اکبر وروایی[2]
تاریخ دریافت: 26/5/1398- تاریخ پذیرش: 28/7/1398
 
چکیده:
تعلیق فرآیند کیفری از مباحث مهمی است که به منظور عدم دخالت حقوق کیفری یا مداخله حداقلی آن در فرآیند رسیدگی، مورد توجه صاحب نظران حقوق کیفری قرار گرفته است. هدف اصلی پژوهش تبیین تعلیق فرآیند کیفری، در مرحله قبل از صدور حکم بوده و در جهت پاسخ به این ﺳﺆال می باشد که چه شرایط و آثاری بر نهادهای تعلیق کیفر در مرحله پیش از دادرسی حاکم است؛ این مرحله به لحاظ آن که هنوز برچسب مجرمیت بر بزهکار الصاق نگردیده، از اهمیت شایانی برخوردار است، تا با به کارگیری سیاست جنایی کارآمد و متناسب نمودن تعقیب و رسیدگی با شخصیت مرتکب، از توالی فاسد برچسب زنی بر شخص و درگیر نمودن وی در سیستم عدالت کیفری جلوگیری به عمل آید؛ البته نباید از این امر غافل بود که آن چه قانون را در سرنوشت مرتکبان جرایم و جامعه ﻣﺆثر می سازد، رویکرد مثبت یا منفی قضات و حقوق دانان نسبت به نهادهای جدید است و قاضی به هنگام اعمال قواعد حقوقی باید به محتوای ارزشی آنها و این که اجرای آن ﺗﺄمین کننده عدالت می باشد یا نه توجه کند.[1]- دانشجوی دکتری، حقوق جزا و جرم شناسی، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران (گروه حقوق جزا و جرم شناسی ، واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران)
srghi@yahoo.com


[2]- استاد تمام و  عضو هیئت علمی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران ، ایران (نویسنده مسئول)
dr.akbarvarvaei@yahoo.com

کلیدواژه‌ها