سیاستگذاری نوین های حقوقی برای حمایت از میراث فرهنگی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

منیر خلقی[1]- حسین شریفی طراز کوهی[2]-  دکتر محمدحسین رمضانی قوام آبادی[3]- علیرضا ظاهری[4]
تاریخ دریافت:28/11/1397- تاریخ پذیرش: 16/12/1397
 
چکیده:
میراث فرهنگی جزئی جدایی ناپذیر از تمدن بشری است که با هویت بشری ارتباط می‌یابد. به همین سبب، تعهد بر حمایت و حفاظت از آن توسط دولت‌ها، فراتر از آنچه که در حقوق موضوعه در نظر گرفته شده است، می باشد. ساز وکارهای پیش بینی شده برای حمایت از میراث فرهنگی در چارچوب سازمان‌های بین‌المللی از قبیل یونسکو با  شناسایی میراث فرهنگی به‌عنوان میراث مشترک بشری در قالب کنوانسیون‌های مربوطه شاهدی بر این مدعا است.  به همین منظور حمایت مؤثر از میراث فرهنگی با  ابتناء بر ماهیت حقوق بشری آن سازگارتر است. ارائه مفهوم حق بر میراث فرهنگی به‌عنوان یک تعهد ایجابی و در عین حال سلبی برای دولت ها، برای مقابله با تهدیدها و آسیب‌هایی که امروز میراث فرهنگی را به مخاطره می‌اندازد، امری ضروری است که  باید در پرتو همکاری دولت‌ها و مشارکت شهروندان  لازم است در  سیاستگذاری های حقوقی دولت ها  مورد توجه قرار گیرد.با در نظر داشتن این انگاره ، میراث فرهنگی به عنوان یکی از مصدایق بارز فرهنگ، با حقوق فرهنگی ارتباط می یابد که این ارتباط در ملازمت با سایر نسل های حقوق بشری و  برنامه ریزی و تاکید در سیاست گذاری های حقوقی امکان حمایت موثر تر از آن را نیز فراهم می آورد.
[1]- دانشجوی دکتری، حقوق بین ‌الملل عمومی، گروه حقوق عمومی و بین ‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
monir.kholghi@gmail.com


[2]- دانشیار، گروه حقوق عمومی و بین ‌الملل ، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
hsharifit@yahoo.com


[3] - دانشیار مدعو، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ramezani_ghavam@yahoo.com


[4] - استادیار مدعو، گروه حقوق عمومی و بین‌الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
zaheri_a@yahoo.com

کلیدواژه‌ها