خلاء های قانونی فرار مالیاتی در حقوق مالی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

صمد عزتی غریب دوستی[1]- صمد قائم پناه [2]
تاریخ دریافت: 12/6/1397- تاریخ پذیرش: 9/8/1397
 
چکیده:
گسترده شدن تعهدات دولت‌ها در جهت تحقق اهدافی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد، مخارج دولت را با روندی صعودی مواجه کرده است که دولت‌ها را بر آن می‌دارد تا از راه‌های گوناگون به تأمین مالی آن اقدام نمایند. در نتیجه می‌توان مالیات را به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع درآمد دولت‌ها شناخت که همیشه مورد توجه دولت‌ها بوده است. با توجه به نقش تعیین‌کننده مؤدیان در فرآیند مالیات، نارضایتی و بی‌اعتمادی آنها، عواقبی چون بی‌میلی مؤدیان به پرداخت مالیات، فرار از پرداخت مالیات و در نتیجه کاهش این منبع درآمدی دولت را در سال‌های اخیر در پی داشت. از این رو قانون‌گذار بر آن شد که به اصلاح قوانین مالیاتی بپردازد که همین امر نیز باعث شد قوانین مالیاتی چندین بار مورد تغییر و اصلاح قانون‌گذار واقع گردد. در پژوهش حاضر به بررسی اصولی که قانون‌گذار در هنگام وضع قانون مالیات‌های مستقیم تقریباً آن را نادیده گرفته است می­ پردازیم. روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی می­باشد که در این روش محقق علاوه بر تصویرسازی آنچه هست به تشریح و تبیین دلایل چگونه بودن و چرایی وضعیت مسئله و ابعاد آن می پردازد و سپس جزئیات مربوط به مسئله تحقیق خود را با گزاره های کلی مربوطه ارتباط می دهد و به نتیجه گیری می پردازد. قوانین مالیاتی به طور کلی با چالش های متعددی از جمله ابهام و نارسایی، فقدان شفافیت، عدم ثبات به لحاظ تغییرات مکرر و زود هنگام قانونی مواجه بوده اند. افزایش این گونه منابع به دلایلی چون عدم انتشار، عدم امکان دسترسی عمومی به آنها و اراده سازمانی خود سبب پیچیدگی نظام مالیاتی و عدم امکان ارتباط مناسب مؤدیان و شهروندان با آن می­گردد.[1]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، واحد صفا دشت، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران،ایران
ezzati11846samad @gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان ، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: نویسنده مسئول
sghaempanah89@gmail.com

کلیدواژه‌ها