تاثیر ساخت دولت در ظهور بوروکراسی مدرن در ایران 1320-1300

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فاطمه میر عباسی[1]- احمد ساعی[2]-  علیرضا ازغندی[3]
تاریخ دریافت:1/12/1397- تاریخ پذیرش:16/12/1397
 
چکیده:
مقاله درصدد فهم تأثیر ماهیت دولت بر شکلگیری دیوانسالاری مدرن در ایران از منظر جامعه شناسی سیاسی است. در واقع، این بررسی نشان دهنده آنست که چگونه دیوانسالاری مدرن از ساختار اجتماعی و ساخت یک نظام سیاسی و عوامل آن تاثیر می­پذیرد؟ فرض نویسندگان بر این است که نظام اداری دربازه زمانی1300-1320 بر مبنای نظامی عقلانی- قانونی مطابق با ویژگیهای ایده­آل وبری شکل گرفته است که هم از نظر کارکنان و هم از نظر نقش و کارکردها و روش­های اجرایی با نظام اداری سنتی و پاتریمونیال دوره قاجار تفاوتی آشکار دارد. اما گرایش رضاشاه به الیگارشی در اواخر حکومتش باعث شد تا نتواند در کنار ساختار مطلوب اداری ساختار سیاسی مطلوبی داشته باشد. در نتیجه بدون حمایت مردم شخصیت و حکومتش تضعیف شد. در نهایت با درگیری جنگ جهانی دوم و اشغال کشور توسط بیگانگان و بر کناری و تبعید وی برنامه­های رو برشد نظام دیوانسالاری نیز برای مدتی متوقف شدند.[1]- دانشجوی دکتری، علوم سیاسی(مسائل ایران)، دانشکده حقوق،  الهیات و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mirabasi.2009@yahoo.com


[2]- دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
saie@ut.ac.ir


[3] - استاد، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a-azghandi@srbiau.ac.ir

کلیدواژه‌ها