آثار تعارضات ایدئولوژیکی اعضای شورای همکاری خلیج فارس بر تحولات سیاسی منطقه؛ مطالعه تطبیقی قطر و عربستان سعودی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

عبد الصمد خسروی[1]- غفار زارعی[2]
تاریخ دریافت:5/5/1397- تاریخ پذیرش:26/10/1397
چکیده:
تعارضات و تقابل­های ایدئولوژیکی عنصر جدایی­ ناپذیر نظام­های سیاسی به شمار می­رود. همین مسأله باعث می­ شود تا در میان نظام­ های سیاسی هرگز دو نظام سیاسی همانند و همسو در تمامی مسائل مشاهده نشود. از این منظر، بررسی آثار گرایش­ های ایدئولوژیکی، هنجاری و ارزشی نظام­ های سیاسی بر تحولات سیاسی یکی از موضوعات جالب توجه در عرصه روابط بین­ الملل و مطالعات منطقه­ ای است. به طور مشخص، بررسی این موضوع در میان نظام­ه ای سیاسی از جمله قطر و عربستان سعودی که در یک نهاد منطقه­ ای مشترک یعنی شورای همکاری خلیج­ فارس عضویت دارند، از جذابیت بیشتری برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است تا گرایش­ های ایدئولوژیکی، هنجاری و ارزشی نظام­های سیاسی قطر و عربستان سعودی را مخصوصاً در حیطه تحولات منطقه­ ای مورد بحث و بررسی قرار دهد. از این رو، پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال است که: رویه­ های ایدئولوژیکی، ارزشی و هنجاری حاکم بر نظام سیاسی قطر و عربستان سعودی چه تأثیری بر مسائل منطقه­ ای داشته است؟ فرضیه­ ای که مورد سنجش قرار می­ گیرد این است که: تعارضات ایدئولوژیکی میان برخی اعضای شورای همکاری خلیج­ فارس از جمله عربستان­ سعودی و قطر به عنوان نمایندگان دو جریان محافظه کار و اخوانی نقش مهمی در تحولات مختلف منطقه­ ای دارد. پژوهش حاضر از روش توصیفی-تحلیلی بهره می­ برد که در اغلب موارد به صورت تطبیقی انجام شده است.
 [1] - دانشجوی دکتری، علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران
khosravi4021@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد ، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد ،ایران (نویسنده مسئول)
ghafarzarei@yahoo.com
 

کلیدواژه‌ها