بررسی ابعاد و شاخص های دیپلماسی عمومی مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

اسداله پازکیان[1]- احمد آذین[2]- مسعود جعفری نژاد[3]
تاریخ دریافت: 4/2/1398- تاریخ پذیرش: 17/6/1398
 
چکیده:
در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، دیپلماسی عمومی به عنوان یکی از مولفه های تعیین کننده شناخته می شود. به هر میزان دیپلماسی عمومی قوی باشد، کشور در راه دستیابی به منافع ملی با مشکلات کمتری روبرو خواهد شد. با توجه به این امر، سوال اصلی مقاله این است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران دارای چه شاخص ها و مولفه هایی است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح است که دیپلماسی عمومی مورد نظر مقام معظم رهبری در سیاست خارجی دارای مولفه هایی از قبیل به رسمیت نشناختن اسرائیل، تقویت خط امام(ره)، مجموعه‌سازی در سیاست خارجی و استفاده از ظرفیت‌های جهان اسلام می باشد. در واقع این مولفه ها، در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به عنوان محورهای اصلی و اساسی شناخته می شوند. نوع روش تحقیق توصیفی – تحلیلی و برمبنای مطالعات کتابخانه ای می باشد.[1]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلای ، اصفهان، ایران
ilamilam98@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران: نویسنده مسئول
 


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی ، اصفهان، ایران

کلیدواژه‌ها