بررسی تاثیرگذاری نظام ارزش‌ها در سیاستگذاری عمومی ایران با تاکید بر جایگاه مرجعیت در سیاستگذاری عمومی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

مهدی رمضانی[1]- اصغر پرتوی[2]- حسن عیوض زاده[3]- سید فرشید جعفری[4]
تاریخ دریافت: 9/2/1398- تاریخ پذیرش: 1/4/1398
چکیده:
در این مقاله به بررسی تاثیرگذاری نظام ارزش‌ها در سیاستگذاری عمومی ‌می‌پردازیم. سیاست‌‌­­های عمومی، ارزش‌ها و منابع را توزیع می­کنند و زندگی سیاسی و اجتماعی را شکل می­دهند، این تعریف نشان دهنده اهمیت ارزش‌ها در حوزه سیاست و سیاستگذاری بوده و در این زمینه دانشمندان سیاستگذاری عمومی در واکنش به نظریة انتخاب عمومی، به‌ دنبال ارائه درک بهتری از چگونگی تأثیرگذاری ایده‌ها، هنجار‌‌ها، ارزش‌ها و همچنین منافع شخصی بر فرایند سیاستگذاری هستند‌. مفهوم مرجعیت نیز از این رهگذر به بررسی نقش ایده‌ها و ارزش‌ها در فرایند سیاست­گذاری پرداخته و شاید شاخص­ترین رویکرد ارائه شده در این زمینه باشد. در این پژوهش به تحلیل این سه مفهوم" تغییر انگاره پیتر‌هال ائتلاف حامی پل ساباتیر و مفهوم مرجعیت پیر مولر بر اهمیت و نقش ارزش‌ها و ایده‌ها و تفاسیر در تحلیل سیاستگذاری عمومی تاکید شده است. این پژوهش در صدد پاسخ به این سؤال اساسی است که ارزش‌‌ها و منافع چگونه بر تصمیم‌ها و سیاستگذاری عمومی تأثیرگذار بوده و این الگو در سیاست­گذاری عمومی ایران چگونه است؟ در پاسخ به این سوال مبانی نظری مرجعیت و سیاست­گذاری مورد بحث قرار گرفته و رابطه بین مفاهیم نظام ارزش‌ها، سیاستگذاری و مرجعیت تحلیل شده و با نگاهی نقادانه به بررسی سیاستگذاری عمومی ایران در ارتباط دوسویه با این مفاهیم پرداخته خواهد شد.
واژگان کلیدی: ایران، ارزش، مرجعیت، سیاستگذاری عمومی[1]- دانشجوی دکتری، سیاست گذاری عمومی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
ramezani204@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی ، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران: نویسنده مسئول
asgpar@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

کلیدواژه‌ها