مبادی و مبانی دولت مدرن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سید سعید میرمحمدی[1]- علی اکبر گرجی ازندریانی[2]
تاریخ دریافت: 19/5/1397- تاریخ پذیرش: 18/2/1398
 
چکیده :
دولت پیش مدرن عبارت از گروه انسانی سازمان یافته ای، که ضروریات زندگی اش را در اختیار دارد و می تواند نیازهای خود را برآورده سازد. همواره قدرت و اقتداری لازم است تا این جماعت را راه برد و بر آن فرمان راند. اعضای اجتماع اجزای یک کل شمرده می شوند و گروه بر افراد برتری دارد. دولت شهرهای باستانی و دوران قرون وسطی و حتی نظریات برخی اندیمشندان مانند ماکیاول و هابز به دولت پیش مدرن حوالت می دهد. اما "دولت مدرن" به شیوه ای کاملا متفاوت نمودار می شود. در اینجا جامعه دو عنصر دارد، نخست دولت به معنای خاص آن که به قلمرو سیاسی ربط دارد و دوم جامعه به معنای دقیق آن که آن را جامعه مدنی می نامند. در نتیجه این تقسیم، دو پهنه به وجود می آید یکی پهنه عمومی که دولت به شمار می رود و دیگری پهنه خصوصی که به جامعه مربوط می شود. مبادی و مبانی دولت مدرن در نظریات اندیشمندانی مانند لاک، اسپینوزا، روسو و مونتسکیو دیده می شود که به آن پرداخته ایم.[1] - دانشجوی دکتری، حقوق عمومی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ss.mirmohammadi@gmail.com


[2] - دانشیار و عضو هیئت علمی،  دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
gorji110@yahoo.fr

کلیدواژه‌ها