تحلیل مواضع کشورهای منطقه ای و فرامنطقه ای درخصوص اعلام استقلال کردستان عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

علی باقری دولت آبادی[1]- محمدمجاهدزاده [2]-  مسعود محمدی[3] - سید اصغر باقری نژاد[4]  
      تاریخ دریافت:1/7/1397- تاریخ پذیرش:10/8/1397
 
چکیده:
یکی از موضوعات بحث برانگیز در داخل عراق و در سطح منطقه خاورمیانه، موضوع استقلال طلبی کردهای عراق است. اعلام یک طرفه این استقلال و برگزاری رفراندوم از سوی دولت اقلیم کردستان در سال 2017 منجر به مخالفت دولت مرکزی عراق و کشورهای همسایه گردید به نحوی که خیلی زود این اعلام استقلال با شکست مواجه شد. پژوهش حاضر قصد دارد ضمن توضیح مواضع کشورهای همسایه عراق درخصوص اعلام استقلال کردهای این کشور، به دلایل این مخالفت و نگرانی ها بپردازد. همچنین توضیح سیاست روسیه، اتحادیه اروپا، آمریکا و اسرائیل در قبال استقلال طلبی کردها از دیگر اهداف پژوهش حاضر خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد دغدغه های امنیتی و نگرانی نسبت به تمامیت ارضی کشورهای منطقه، مهمترین عامل مخالفت این دولت ها با تشکیل کردستان مستقل بوده است؛ این در حالی است که سایر بازیگران فرامنطقه ای کوشیده اند با اتخاذ مواضعی دوپهلو از این موضوع به عنوان ابزاری برای تامین منافع ملی خود سود جویند. روش تحقیق در این پژوهش از نوع تحلیلی- توصیفی است و منابع به شیوه کتابخانه ای گرداوری شده است.[1]- دانشیار و عضو هیئت علمی،گروه علوم سیاسی، دانشکده زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه یاسوج ،کهکیلویه و بویر احمد، ایران: نویسنده مسئول
ab.dolatabadi@gmail.com


[2]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، روابط بین الملل، گروه حقوق و علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 mohammad.mojahedzadeh@gmail.com


[3] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه ای، گروه حقوق و علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران


[4] - دانش آموخته کارشناسی ارشد،علوم سیاسی، گروه حقوق و علوم سیاسی،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران
 

کلیدواژه‌ها