تبیین تحولات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بر ظهور داعش در دوران نخست‌وزیری نوری‌المالکی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تبیین تحولات سیاسی و اجتماعی تاثیرگذار بر ظهور داعش در دوران نخست‌وزیری نوری‌المالکی[1]
مصطفی مرادی[2]- فریبا شایگان[3]- منیژه نویدنیا[4]
تاریخ دریافت: 12/2/1398 - تاریخ پذیرش:24/4/1398
 
چکیده:
ظهور داعش در چند سال اخیر توجه بسیاری از صاحب‌نظران را بیش از پیش به چرایی تشکیل چنین گروه‌هایی جلب کرده است و شناخت زمینه‌ها و تحولات سیاسی که در کشور عراق در ظهور داعش موثر بود حائز اهمیت است. این پژوهش با توجه به ضرورت تحلیل­ های جامعه شناسانه که کمتر مورد توجه قرار می­ گیرند با هدف تبیین جامعه‌شناختی تحولات سیاسی تاثیرگذار برظهور داعش در دوران پر تنش نخست‌وزیری نوری‌المالکی انجام شد. پژوهش حاضر به شیوه کیفی- اکتشافی و با ابزار مصاحبه نیمه‌ ساختار یافته انجام گردید. جامعه آماری تحقیق 12 تن از صاحب‌نظران حوزه عراق بودند که با شیوه نمونه‌گیری گلوله‌برفی انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با کدگذاری باز صورت گرفت. این پژوهش در کنار عوامل متعددی که به شکل­ گیری داعش در عراق منجر شد نیم نگاهی به تحولات دوره نوری مالکی می پردازد و26 عامل سیاسی عامل سیاسی موثر بر ظهور داعش از این منظر در عراق را شناسایی نمود.[1] - این مقاله برگرفته از رساله دکتری مصطفی مرادی با عنوان "زمینه­ های اجتماعی و تاریخی شکل گیری داعش در عراق" با راهنمایی دکتر فریبا شایگان و مشاور دکتر منیژه نویدنیا در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی انجام گرفته است.


[2] - دانشجوی دکتری، جامعه شناسی سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
mostafa_m73@yahoo.com


[3] - استاد و عضو هیئت علمی، جامعه شناسی سیاسی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران: نویسنده مسئول
shayegan_fa@yahoo.com


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی، جامعه شناسی سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران
navidnia@hotmail.com
 

کلیدواژه‌ها