تحلیل تغییرات سیاسی در ساختار عربستان در دوران ملک سلمان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فرهاد مردانی [1]- فاضل شجاعیان [2]-  محمد کاظم کاوه پیشقدم[3]
تاریخ دریافت23/3/1398- تاریخ پذیرش:1/5/1398
 
چکیده:
در نظام سیاسی عربستان قدرت در دست آل سعود است. نظام سیاسی در عربستان سعودی، پادشاهی است و حکومت در فرزندان پادشاه بنیان گذار (عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن فیصل آل سعود) موروثی است. ماهیت ساختار قدرت در این کشور منحصر به فرد است و همه چیز در خاندان آل سعود خلاصه می شود. پادشاه اصلی ترین و تعیین کننده ترین کانون قدرت و عنصر موثر ساختار قدرت سیاسی کشور بوده و در راس ساختار سیاسی قرار دارد. پادشاه ، نخست وزیر، فرمانده کل قوا ،رئیس تشکیلات مجریه، قانون گذاری و قضایی این کشور بوده و اختیارات آن بسیار گسترده است.
پادشاه از جریان آل سعود بوده و باید در راستای منافع خاندان آل سعود اقدام نماید.اولین و موثرترین گروه قدرتمند در عربستان سعودی را خانواده سلطنتی تشکیل می دهد.این خاندان به طور مختصر (آل سعود ) نام دارد ولی همین عنوان مختصر دارای انشعابات متعددی است.
لذا سوال اصلی مقاله به این پرداخته که مهم ترین تغییرات سیاسی در ساختار عربستان در دوران ملک سلمان چه مواردی را در بر میگیرد؟ که فرضیه محتمل است تغییر در برخی مناصب حکومتی و وزارتی و هم چنین انحالل بسیاری از شوراها و هیات های گذشته از مهم ترین تغییرات سیاسی در دوران ملک سلمان می باشد.[1]- دانش آموخته  کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی،دانشکده علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
f.mardani9093@gmail.com


[2]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، روابط بین الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان، ایران
amirshoja185@gmail.com


[3] - استادیار،گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
pishghadam2008@gmail.com

کلیدواژه‌ها