فاکتورهای مؤثر بر اقتدار جمهوری اسلامی ایران در نظام بین‌الملل

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

علی نامدار[1] - احمد بخشایشی اردستانی[2]- ناصر رضایی[3]
تاریخ دریافت: 24/4/1398- تاریخ پذیرش:1/5/1398
چکیده:
در عصر جهانی شدن، فاکتورهای موثر بر اقتدار کشورها در عرصه بین‌المللی بسیار متنوع­ اند. برخی از این‌ها ملموس و برخی ناملموس و از اجزاء قدرت نرم به‌شمار می‌روند. در چنین وضعیتی، یکی از پیش ران­های اقتدار و قدرت نرم، صنعت توریسم و گردشگری بین‌المللی است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از این قابلیت استفاده کند تا ضمن افزایش اقتدار خویش، چهره واقعی ایران را که پس از انقلاب اسلامی ناامن معرفی شده است، با استفاده از ظرفیت­های گردشگری، از طریق دیپلماسی فرهنگی به جهانیان عرضه نماید. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و مصاحبه با مسئولین ذیربط سعی شده است تا نقش توریسم در بالابردن اقتدار از طریق دیپلماسی فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد. یافته ­های تحقیق نشان می­دهد گسترش توریسم، در افزایش اقتدار کشورها و همچنین در همگرایی فرهنگی و در تعمیق روابط بین دولت­ها و ملت‌ها تاثیر زیادی دارد و این امر، به ویژه در دو دهه اخیر مورد توجه تصمیم­ گیران نظام قرار گرفته و در سیاست‌های کلان کشور توجه جدی به آن شده است لیکن این موضوع نیازمند سیاستگذاری دقیق و همچنین حمایت دولت از بخش خصوصی در حوزه گردشگری می­باشد.[1] - دانشجوی دکتری، سیاست گذاری عمومی، دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکز،ددانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
anamdar35@yahoo.com


[2] - استاد و عضو هیئت علمی، گروه  علوم سیاسی،  دانشکده علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی ،تهران، ایران (نویسنده مسئول)
ahmad.bakhshl0912@gmail.com


3- استادیار، جغرافیای سیاسی، گروه جغرافیا، پژوهشکده گردشگری،تهران، ایران
hiwa865@gmail.com

کلیدواژه‌ها