نظم مطلوب ترکیه در مجموعه امنیتی منطقه‌ای غرب آسیا؛ با تأکید بر دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

عارف  ضرغامی [1] - دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی [2]
تاریخ دریافت21/4/1398:  تاریخ پذیرش:1/5/1398
 
چکیده:
هدف این پژوهش تحلیل و تبیین نظم امنیت منطقه‌ای مطلوب ترکیه در غرب آسیا می‌باشد. سؤال اصلی مقاله این است که چه نوع نظمی در مجموعه امنیت منطقه‌ای غرب آسیا مطلوب و تأمین کننده امنیت و منافع نسبی ترکیه است و واقعیت‌های ساختار قدرت در این مجموعه چگونه بر رفتار سیستمیک ترکیه تأثیر گذارده است؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که بر اساس دکترین عمق استراتژیک احمد داوود اوغلو، نظم مطلوب ترکیه در منطقه غرب آسیا برتری‌جویی و هژمونی‌گرایی است، اما واقعیت‌های ساختار قدرت و منافع قدرت‌های خارج از مجموعه امنیتی در منطقه غرب آسیا، ترکیه را مجبور به پیاده سازی راهبرد موازنه در برابر کشورهای این منطقه نموده است. به گونه‌ای که در عمل می‌توان چرخه‌ای معیوب از هژمونی‌گرایی تا موازنه‌سازی را در سیاست خارجی این کشور پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه از سال 2002 تا به امروز مشاهده نمود. روش تحقیق توصیفی- تبیینی بوده و دامنه آن نیز از حیث مکانی غرب آسیا و از نظر زمانی نیز سال‌های میان 2002 تا 2018 را در بر می‌گیرد.[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، روابط بین الملل، دانشکده  وزارت امور خارجه ، تهران، ایران
aref.zarghami@gmail.com


[2] - دانشیار، گروه روابط  بین الملل، دانشکده  وزارت امور خارجه ، تهران، ایران: نویسنده مسئول
msheikh@gmail.com

کلیدواژه‌ها