مسئولیت بین المللی دولت در خصوص فعالیت های فضایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تکتم موسوی[1]-محمود جلالی[2]- لیلا رئیسی[3]
تاریخ ارسال: 16/1/1398 - تاریخ پذیرش: 18/4/1398
چکیده
فضا بعنوان یکی از عرصه های جدیدالظهور  علمی و تکنولو‍ژیک عصر ما نیاز مند توجه ویژه اندیشمندان حقوق بین الملل به منظور تنظیم ساز و کار حقوقی نحوه فعالیت دولتی و غیر دولتی در فعالیتها و اکتشافات فضایی و مسئولیت بین المللی آنها در قبال این فعالیت هاست. اگر چه تاکنون پنج معاهده بطور اخص به مقولات مربوط به حقوق فضا پرداخته اند و در همین راستا معاهده فضای ماوراء‌جو در چند ماده و اختصاصاً کنوانسیون مسئولیت بین المللی 1972 نقطه عطفی درتدوین مکانیزم مسئولیت بین المللی در فضای ماوراء جو بشمار می روند بویژه اینکه کنوانسیون اخیر نقطه آغازین مهمی برای ورود نظام «مسئولیت مطلق» در حقوق بین الملل فضا محسوب می گردد. اما به دلیل کاستی های موجود در این کنوانسیون ها خصوصاً کنوانسیون مسئولیت، هنوز زمینه های بسیار زیادی باقی مانده اند که رسیدگی به آنها لازمه اصلی هموار سازی زیر ساخت حقوقی برای گسترش فعالیتهای بشر در فضای ماورای جو خواهد بود.[1] - دانشجوی دکتری، رشته حقوق بین‌الملل عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
m_tktm@yahoo.com


[2] - دانشیار گروه حقوق، دانشگاه اصفهان،اصفهان،ایران:نویسنده مسئول
dm_jalali@yahoo.com


[3] - دانشیار گروه حقوق بین‌الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
raisi.leila@gmail.com

کلیدواژه‌ها