گونه شناسی بازخوردهای کنشگری های فمینیستی در ایران(بعد از انقلاب اسلامی)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
لیلا استیری [1]- حسین تفضلی  [2]-  علیرضا سلطانی  [3]
تاریخ دریافت:13/3/1398- تاریخ پذیرش:26/4/1398
چکیده:
یکسونگری درباره مسائل زنان در جوامع غربی وشرقی همواره با شدت وضعف همراه بوده است. جنبش فمنیسم در غرب از جمله جنبش هایی است که تلا ش نموده با استفاده از خلاء موجود، به طرح مباحث جنسی وجنسیتی در قلمرومتافیزیک، معرفت شناسی، و ارزش شناسی پرداخته و در این زمینه علاوه بر گسترش محتوای خود در حیطه های مذکور در قلمرو جغرافیایی بسیاری از کشورها از جمله کشور ما نفوذ نماید. نوشتار حاضر بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی به این سوال پاسخ دهد چه گونه از بازخوردها نسبت به جریان فمنیسم در ایران بعد از انقلاب اسلامی به وجود آمده است؟ پژوهش نشان می دهد در کشور ما ایران به خصوص بعد از انقلاب اسلامی نسبت به بروز وظهور این جنبش بازخوردهایی وجود داشته که در میان این بازخوردها دوگونه بازخورد و به عبارتی دو رویکرد نواندیشانه مبتنی بر برابری جنسیتی وهمچنین رویکرد انتقادی مبتنی برعدالت جنسیتی شناسایی  شده است .[1]- دانشجوی دکتری، سیاست گذاری عمومی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز،  دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
dr_estiri@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
tafazzoli_hossein@yahoo.com


[3]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
soltani12@yahoo.com

کلیدواژه‌ها