فساد اقتصادی در عصر جهانی شدن در چشم انداز نظری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

فساد اقتصادی و آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران
بهمن لامعی رامندی[1]- سعید مقیمی[2]
تاریخ دریافت: 26/6/1397- تاریخ پذیرش: 26/7/1397
 
چکیده:
فساد پدیده­ای است که کم و بیش در کلیه کشورهای جهان وجود دارد. فساد مسیر رشد اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه را دشوار و با موانع مواجه می­سازد و نیز اعتماد مردم را به نظام سیاسی حاکم کاهش و و منجر به بی ثباتی سیاسی می­شود. از سوی نظریه پردازان علوم سیاسی و اجتماعی فساد یکی از عوامل مهم سقوط و زوال تمدنها و دولت­ها است. پس از پایان جنگ تحمیلی به علت رشد آمار و حجم جریان فساد اقتصادی و ناکارآمدی دستگاه­های نظارتی و سیاسی کاری در مبارزه با فساد، نگرانی زیادی ناشی از آثار فساد اقتصادی در جامعه ایجاد شده است. این مقاله در پی تبیین نقش فساد اقتصادی و تاثیر آن بر آسیب پذیری جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف است. به همین منظور پس از بیان مقدمه، ابتدا وارد ادبیات مفهومی و چارچوب نظری شده و به تعریف فسـاد، سطوح فـساد، علل و پیامدهای آن و سپس معرفی جایگاه جـهانی ایران در فسـاد و الگوی حکمرانی خوب و در نتیجه گیری نیز بخشی از راهکارهای پیشنهادی به منظور مبارزه با این پدیده ویرانگر را بیان خواهیم داشت.
واژگان کلیدی: فساد، آسیب پذیری، سازمان شفافیت بین الملل، حکمرانی خوب، فساد اقتصادی[1] - دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسایل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
Bahman.lamei@yahoo.com


[2] - استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده  حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج, دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران: (نویسنده مسئول)
moghimi@kiau.ac.ir

کلیدواژه‌ها