تبیینی بر مؤلفه های تأثیرگذار قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر جنبش سیاسی شیعیان عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تبیینی بر مؤلفه های تأثیرگذار قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران بر جنبش سیاسی شیعیان عراق
عرفان صفری [1]- سید شمس الدین صادقی [2]
     تاریخ دریافت:20/3/1397- تاریخ پذیرش:24/7/1397
چکیده:
پیروزی انقلاب اسلامی در واپسین دهه­ های قرن بیستم میلادی آثار مهمی بر جنبش­های سیاسی ملل مسلمان منطقه خاورمیانه بر جای نهاد. این اثرات بیشتر از جانب مؤلفه ­های قدرت نرم انقلاب اسلامی ایران نظیر مردم سالاری دینی، اسلام سیاسی، ولایت پذیری و عدالت گرایی و ارزش­های منبعث شده از آن برآمده است. در این میان شیعیان عراق که به لحاظ هویتی و اعتقادی با مردم مسلمان ایران سنخیت بیشتری داشتند، بیشترین قرابت را با ابعاد قدرت نرم انقلاب اسلامی برقرار کرده ­اند. سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران و بهره گیری از دیپلماسی عمومی که بیشتر معطوف به نحوه برقراری ارتباط و تأثیرگذاری یک کشور بر شهروندان کشورهای دیگر می­ باشد، ساز و کار لازم را به کشور می­ دهد تا قدرت نرم خود را تقویت و هدایت کند و در نهایت برای کشور ایجاد قدرت کند. لذادیپلماسی عمومی، به عنوان بنیاد تحقق عملی قدرت نرم ایران درعراق محسوب می­شود.
واژگان کلیدی : انقلاب اسلامی، قدرت نرم، جنبش سیاسی، شیعه، عراق[1]- دانش آموخته کارشناسی ارشد، رشته علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه ،ایران
e_safari96@yahoo.com


[2]- دانشیار و عضو هیأت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه ،ایران (نویسنده مسئول)
sh.sadeghi1971@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها