تاثیر رسانه های نوین بر دموکراسی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تاثیر رسانه های نوین بر دموکراسی در ایران
آرمین امینی[1]- حسین یوسفی ثابت[2]
     تاریخ دریافت:5/9/1397- تاریخ پذیرش:26/1/1398
 
چکیده:
سده بیست و یکم بعنوان سده ارتباطات و رسانه یاد می­شود. در این دوران رسانه­ ها بازیگر اصلی زندگی سیاسی شناخته می­شوند. سیاست در رسانه­ ها شکل و معنا می­ یابد. البته باید خاطر نشان کرد که تاثیررسانه­ ها بر سیاست را می­توان از رویکرد منفی، مثبت و واقع بینانه بررسی کرد. ولی می­توان گفت که رسانه­ های نوین، سیاست جدیدی را صورت بندی کرده­اند، که درراستای دموکراسی سازی اثرات منفی و مثبت داشته است. چنانکه از یک سو پوپولیسم فنی ایجاد کرده است. از سوی دیگر با افزایش آگاهی، ارتباط مردم با دولت و شفافیت در همه امور مواجه می­شویم. حتی دموکراسی­ های نوین از جمله دموکراسی اجتماعی و خانوادگی  شکل گرفته­ اند. در ایران رسانه ­ها با تاکید بر مولفه ­های آگاهی، مشارکت، تحول در رابطه جامعه و دولت، ایجاد شبکه ­های اجتماعی، تاثیرات خاص در دموکراسی در ایران همچون اسلام حداقلی، خصوصی شدن بسیاری از امور فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و انفعال سیاسی شده است.
واژگان کلیدی: دموکراسی ، رسانه­ های نوین، شبکه های اجتماعی ، شبکه­ های مجازی ، فضای مجازی، ایران[1]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران
amini@yahoo.com


[2]- کارشناس ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
Yousefisabet@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها