سیاست خارجی ترکیه درقبال تحولات اخیر سوریه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

سیاست خارجی ترکیه درقبال تحولات اخیر سوریه
محمدرضا صارمی  [1]- اردشیر سنایی[2]- رضا جلالی[3]
تاریخ ارسال: 3/8/1397 تاریخ پذیر ش:15/8/1397
چکیده:
ترکیه و سوریه از گذشته روابط سیاسی زیادی باهم داشته­اند. اما بعد از جنگ جهانی دوم روابط دوکشور به دلیل وجود اختلافات مهم ازهم فاصله زیادی گرفت. دولتهای سوریه و ترکیه در قرن بیستم میلادی سه دلیل مهم برای اختلاف و درگیری داشتند. اول ادعای حمایت سوریه از کردهای مخالف دولت ترکیه، دوم چگونگی استفاده از منابع آب منطقه که از ترکیه سرچشمه می‌گیرند و پس از عبور از سوریه وارد عراق می‌شوند و سوم مساله حق حاکمیت بر استانی که ترکیه آن را هاتای و سوریه آن را اسکندرون می‌نامد. اما از سال 2002 به بعدیعنی با روی کار آمدن حزب عدالت وتوسعه در ترکیه، سیاست خارجی ترکیه دستخوش تغییرات اساسی شد. و برمبنای اصلی صلح درداخل وصلح درخارج و به حداقل رساندن مشکلات با همسایگان به سمت ارتباط  بیشتربا همسایگان ازجمله سوریه پیش رفت. تا جایی که ترکیه درابتدا درقبال ناآرامی­های سوریه نقش میانجی گری داشت. اما باگذشت زمان این میانجی­گری جای خود را به دخالت آشکار وحمایت ازمخالفان دولت سوریه برای سرنگونی دولت بشار اسد تغییر مسیر داد. این مقاله درصدد بررسی سیاست خارجی ترکیه بر تحولات داخلی سوریه باتکیه برنظریه سازه انگاری می­باشد. به نظر می­رسد نگرانی ترکیه ازآینده رژیم سیاسی سوریه،کسب حمایت غرب درمساله ورود ترکیه به اتحادیه اروپا وکسب منافع سیاسی بیشتر درقبال سوریه ودرآخر تضعیف هرچه بیشتر کردهای استقلال طلب درمرزهای دوکشور باعث اتخاذ چنین تصمیمی  درسیاست خارجی ترکیه شده است.
واژگان کلیدی: ترکیه، سوریه، سیاست خارجی، سازه انگاری، حزب عدالت وتوسعه[1]- دانشجوی دکتری،گروه علوم سیاسی(سیاستگذاری عمومی)، دانشکده علوم سیاسی، واحدتهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
s3pars@yahoo.com


[2]- استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده  علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
Ardeshir_Sanaie@yahoo.com


[3] - استادیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده  علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها