تاثیر روابط ترکیه و اقلیم کردستان عراق بر قدرت منطقه­ ای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تاثیر روابط ترکیه و اقلیم کردستان عراق بر قدرت منطقه ­ای ایران
رحمت حاجی مینه [1]- عبدالسلام یتیم پرست [2]
تاریخ دریافت:13/8/1397- تاریخ پذیرش:15/9/1397
 
چکیده:
در سال 1991 حمله عراق به کویت و قیام کردها، منجر به ایجاد منطقه پرواز ممنوع در شمال عراق و تشکیل حکومت اقلیم کردستان(بصورت دوفاکتو) شد. در ادامه با سقوط رژیم بعث و تدوین قانون اساسی جدید، اقلیم کردستان به ‌عنوان یک منطقه خودمختار در چارچوب کشور عراق به رسمیت شناخته شد. به گونه ­ای که امروز حکومت منطقه­ ای کردستان عراق به‌ مثابه یکی از نیروهای اصلی تاثیر گذار در فرایندهای سیاسی منطقه در تعامل با کشورهای منطقه ­ای اعم از ج.ا.ایران و ترکیه اهمیتی بیش از پیش یافته است. لذا حضور و نفوذ هر یک از این دو کشور در اقلیم کردستان عراق بر قدرت منطقه و منافع ملی دیگری تاثیر گذار خواهد بود. روابط سیاسی و اقتصادی کردستان عراق و ترکیه در سال­های اخیر روند رو به رشدی داشته در این راستا سوال اصلی اینکه روابط سیاسی و اقتصادی ترکیه و اقلیم کردستان چه تاثیری بر قدرت منطقه ­ای جمهوری اسلامی ایران دارد؟ در فرضیه با توجه به بررسی سیاست­های ترکیه در کردستان عراق و نقش اقتصادی و سیاسی آن در منطقه می­توان گفت به هر اندازه روابط ترکیه و اقلیم کردستان تقویت شود به همان اندازه نفوذ ایران در اقلیم کاهش و در نتیجه قدرت منطقه­ ای ایران در خاورمیانه کاهش خواهد یافت. ضمنا روش تحقیق در این پژوهش مبتنی بر رویکرد توصیفی_تحلیلی میباشد، همچنین جمع آوری اطلاعات روش موضوعی و تحلیل محتوا از منابع کتابخانه ای و اسنادی و اینترنتی استفاده شده است.
 واژگان کلیدی:حکومت منطقه­ ای کردستان عراق، ایران، ترکیه، قدرت منطقه ­ای، منافع ملی، سیاست منطقه ­ای[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
hajrahmat@gmil.com


[2]- کارشناسی ارشد علوم سیاسی، واحد تهران شمال، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ایران
hedi.yatimparast@gmail.com

کلیدواژه‌ها