برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق وتاثیرات آن بر کردهای ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

برگزاری همه پرسی استقلال در اقلیم کردستان عراق وتاثیرات آن بر کردهای ایران
احمد حیدری[1]- سید مصطفی ابطحی[2]- حمید احمدی[3]- احمد ساعی[4]- مجتبی مقصودی[5]
تاریخ دریافت:23/8/1397- تاریخ پذیرش:20/9/1397
 
چکیده:
فروپاشی عثمانی موجب ایجاد تغییرات گسترده در نقشه سیاسی خاورمیانه شده و کشورهای جدیدی چون ترکیه، عراق و سوریه در منطقه شکل گرفتند جنگ­های کردهای عراق با دولت­های متعدد در عراق از سال 1920 شروع و در دوره صدام حسین به اوج خود رسید که نتیجه آن همکاری کردهای عراق با امریکا و متحدینش در جنگ اول خلیج فارس در سال 1991 و جنگ دوم خلیج فارس در سال 2003 و سرنگونی دولت صدام حسین و پذیرش اصل فدرالیسم در قانون اساسی جدید عراق است فعالیت اقلیم کردستان موجب رونق کردستان عراق و تقویت زبان و فرهنگ و ناسیونالیسم قوم کرد در منطقه شده و تاثیراتی نیز بر کردهای ایران داشته است. نقطه اوج اقدامات اقلیم کردستان برگزاری همه پرسی استقلال در 3 مهر1396  بود. در این مقاله سعی شده است به بررسی پیشینه تحولات کردستان عراق پرداخته و آثار و پیامدهای برگزاری همه پرسی برکردهای ایران بررسی شود.
واژگان کلیدی: کردستان عراق، همه پرسی استقلال، کردهای ایران[1]- دانش آموخته دکتری علوم سیاسی(سیاستگذاری عمومی)، گروه علوم سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
ahmadhidari3655@gmail.com


[2] - استادیار ، گروه علوم سیاسی، دانشکده  الهیات، حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: (نویسنده مسئول)
m.abtahi100@gmail.com


[3] - استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده  الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
hahmadi@ut.ac.ir
 


[4] - دانشیار ، گروه علوم سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
changiz1346@yahoo.com


[5] - دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران مرکز، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
maghsoodi42@yahoo.com

کلیدواژه‌ها