چالش‌های تشکیل جامعه امن خلیج فارس با حضور جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

چالش‌های تشکیل جامعه امن خلیج فارس با حضور جمهوری اسلامی ایران و اعضای شورای همکاری خلیج فارس
مهدی علیخانی[1]- الهام حسین‌خانی[2]- حامد عمویی[3]
تاریخ دریافت:5/7/1397 - تاریخ پذیرش:8/10/1397
 
چکیده:
ایجاد جامعه امن، از جمله مسائلی است که به تازگی وارد ادبیات روابط بین‌الملل شده است، اما پیوندی ویژه با نظریات همگرایی یافته است. جامعه امن بر اساس میزان و شدت همگرایی میان کشورهای تشکیل دهند آن، به دو شکل سست پیوند و سخت پیوند، ظهور پیدا کرده است. از جمله جوامع امن سست پیوند، شورای همکاری خلیج فارس است که با همگرایی میان کشورهای عربی حاشیه جنوبی این خلیج تشکیل شده است. اما با وجود جمهوری اسلامی ایران در همسایگی این جامعه، به عنوان قدرت منطقه‌ای و پرنفوذ، پرسشی که مطرح می‌شود این است که آیا امکان تشکیل جامعه‌ امنی با حضور کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟ برای پاسخ به این پرسش باید توجه نمود که چه چالش‌هایی برای ایجاد چنین جامعه‌ای، موسوم به جامعه امن خلیج فارس وجود دارد. نتیجه کلی مقاله پس از بررسی با روش تحلیلی- توصیفی نشان می‌دهد که این چالش‌ها شامل انگیزه امنیتی تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، الگوی سیاست خارجی وابسته آنها، پرونده هسته‌ای ایران، جزایر سه‌گانه ایرانی، منطقه آزاد تجاری شورا و... می‌باشد. 
واژگان کلیدی: همگرایی، جامعه‌امن، شورای‌همکاری، ایران
 [1] - استادیار و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران
alikhanimail@yahoo.com


[2] -  عضو دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
ehoseinkhani2017@gmail.com


[3] - عضو دانشگاه آزاد اسلامی، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان
hamedamo2000@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها