حقوق حاکم بر نیروهای نظامی خصوصی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حقوق حاکم بر نیروهای نظامی خصوصی
فردین رستمی امانی[1]- سید علی هنجی[2]- حسین رمضانی قوام آبادی[3]- صابر نیاورانی[4]
تاریخ دریافت:3/8/1397- تاریخ پذیرش:14/10/1397
 
چکیده:
 در چند دهه اخیر شاهد این واقعیت بوده­ایم که دولت­های قدرتمند بخش زیادی از ماموریت­های نظامی خود را به بخش خصوصی واگذار نموده­اند و این امر روند رو به رشدی داشته است. این نیروها که امروزه بیشتر در چارچوب شرکت­های نظامی و امنیتی فعالیت می­نمایند، به موجب مقررات بین­المللی دارای حقوق و تکالیفی هستند که این حقوق و تکالیف در نوشتار حاضر مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این مقررات را می­توان به دو بحش عام و خاص تقسیم نمود: منظور از مقررات عام، حقوق بین­الملل بشر دوستانه است که بر همه نیروها  از دولتی و خصوصی حاکم می­باشد. در حالیکه مقررات خاص قواعدی هستند که صرفا بر نیروهای نظامی خصوصی حاکم­اند. عمده منابع این مقررات عبارتند از«سند 2008 مونترو» ، «پیش نویس کنوانسیون محتمل درباره شرکت­های نظامی و امنیتی خصوصی 2010»، «اعلامیه 2010 شورای حقوق بشر».
واژگان کلیدی: نیروهای نظامی خصوصی، حقوق بین­الملل بشر دوستانه، سند 2008 مونترو، پیش نویس کنوانسیون محتمل ، اعلامیه 2010 شورای حقوق بشر
 [1]- دانش آموخته دکتری، حقوق بین­الملل، گروه بین­الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
fardinrostamiamani@yahoo.com


[2]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین­الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران: (نویسنده مسئول)


[3]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق بین­الملل،دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران


[4] - استادیار و عضو هیئت علمی، گروه بین­الملل، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

کلیدواژه‌ها