تحلیل جنگ داخلی سوریه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تحلیل جنگ داخلی سوریه بر مبنای نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای[1]
فاطمه السادات معلومی[2]- دکترافشین زرگر[3]
تاریخ دریافت:3/6/1397- تاریخ پذیرش:24/7/1397
چکیده:
به دنبال تحولات در برخی کشورهای عربی که نام بهار عربی را به خود گرفت و دومینو وار پیش رفت، این دومینو به سوریه هم سرایت کرد. امروزه سوریه تجربه‌گر شرایطى است که استعداد تبدیل شدن به یک واقعیت روزمره در دیگر سرزمین­هاى منطقه را به شدت دارا است. ناتوانى دولت مرکزى براى تأمین امنیت مرزها و نظم داخلى، یکه تازى جنگ جویان مسلح غیربومى در گستره کشور، مبارزه گروه‌هاى متعدد نظامى با یکدیگر و دولت مرکزى، دخالت مستقیم و غیرمستقیم کشورهاى منطقه بدلایل گوناگون در روند حیات در سرزمین سوریه و دخالت همه جانبه قدرت‌هاى بزرگ براى شکل دادن به جنگ داخلى قوام یافته جزو لاینفک و انکارناپذیر اوضاع در سوریه است. در دنیای پیچیده کنونی تدوین استراتژی‌ها و پیش‌بینی تحولات آینده از ضرورت‌هایی است که دولت‌ها برای تأمین امنیت به آن نیازمند هستند. به کارگیری استراتژی مناسب و مطلوب در جهت کم کردن تنش‌ها از جمله ضرورت­‌هایی است که اهمیت فراوانی برای اثرگذاری و تعامل سازنده و مؤثر با کشورهای منطقه دارد. کشورهای منطقه خاورمیانه با توجه به شرایط داخلی و با توجه به ساختار نظام بین‌الملل با یک ناامنی فراگیر و همه جانبه دست به گریبان هستند. این گونه کشورها نمی‌توانند در بعد امنیتی از تأثیر نظام بین‌الملل بر سمت‌گیری‌ها و سیاست‌های خارجی خود چشم پوشی کنند. از این رو با توجه به جایگاه و اهمیت و نیز ادعای این نظریه در تبیین تحولات امنیتی در جهان پس از جنگ سرد در این مقاله درصدد هستیم که از این نظریه برای تحلیل بحران سوریه در خاورمیانه استفاده نماییم.
واژگان کلیدی: بهارعربی، جنگ داخلی سوریه، نظریه مجموعه امنیت منطقه‌ای، توازن قدرت، امنیت[1] - این مقاله برگرفته از رساله دکتری روابط بین‌الملل با عنوان « جنگ داخلی سوریه و تاثیر آن بر رقابت‌های منطقه‌ای ایالات متحده آمریکا و روسیه در خاورمیانه 2011- 2016 » با راهنمایی دکتر افشین زرگر است.


[2] - دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی- روابط بین‌الملل،دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تهران جنوب،  دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران
mehrak_maloomi@yahoo.com


[3] - استادیار و عضو هیت علمی، گروه علوم سیاسی و روابط بین‌الملل، واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران: (نویسنده مسئول)
zargar.a2003@gmail.com

کلیدواژه‌ها