عوامل موثر بر اقدامات پیشگیرانه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تحقق حقوق شهروندی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

عوامل موثر بر اقدامات پیشگیرانه پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تحقق حقوق شهروندی
ابراهیم کرمی [1]- دکتر صمد قائم پناه[2]
تاریخ دریافت: 26/4/1397- تاریخ پذیرش: 12/7/1397
 
چکیده:
با گذشت زمان و تکامل انسان، علوم نیز تکامل می­یابند. علم حقوق که علم تنظیم روابط انسانهاست، از این قاعده مستثنی نیست. شاید زمانی سخن از حقوق شهروندی و قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی امری بی معنا بود، اما امروزه اقدامات پیشگیرانه پلیس راهنمایی و رانندگی معرف اختیارات و صلاحدیدهای دولت مردان در حوزه موضوع برقراری نظم و امنیت عمومی است، که برای تحقق شایسته این هدف و جلوگیری از سوء استفاده­ها یا یک جانبه­گری­های قدرت محور، بر چند جانبه­گری­های شهروند محور، تأکید می­شود. هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر اقدامات پیشگیرانه مؤثر پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ در تحقق حقوق شهروندی است. توجه به عوامل محیطی، عوامل تقنینی، آموزش و... از جمله موارد مدنظر این تحقیق است. در بخش­های مختلف از اصول و مواد قانونی مرتبط استفاده شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیلی – توصیفی انجام شده و برای جمع آوری داده­ها، از ابزارهای اسناد و مدارک موجود و مصاحبه با شهروندان تهرانی و کارشناسان حوزة مورد مطالعه استفاده شده است. از مهمترین نتایج این تحقیق می­توان به اهمیت نقش آموزش و فرهنگ سازی در تحقق حقوق شهروندی، رضایت از وضعیت نظارت و کنترل تخلفات رانندگی توسط پلیس، ابهامات قانونی در بخش­های مختلف به ویژه اعتبارات و وظایف سازمانها، عدم هماهنگی سازمان ها و نهادهای مسئول، اشاره نمود.
واژگان کلیدی: حقوق شهروندی، قوانین راهنمایی و رانندگی، اقدامات پیشگیرانه
 [1]- دانش آموخته حقوق عمومی، واحد صفادشت، دانشگاه آزاد اسلامی، صفادشت، ایران


[2]- استادیار  و عضو هیئت علمی، گروه   علوم سیاسی،  دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه  آزاد اسلامی، قزوین ،ایران (نویسنده مسئول)
sghaempanah89@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها