بررسی زمینه­ های تاریخی و سیاسی تجزیه شبه جزیره کره و تبعات اجتماعی آن

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی زمینه­ های تاریخی و سیاسی تجزیه شبه جزیره کره و تبعات اجتماعی آن
حسین شاه مرادی[1]- محمدحسن شیخ الاسلامی[2]
تاریخ دریافت:3/6/1397 - تاریخ پذیرش:24/7/1397
چکیده:
شبه جزیره کره، سرزمینی کهن و استراتژیک است که مردمان آن پیش از تقسیم سرزمینشان قرنها تاریخ مشترک داشتند اما پیروزی متفقین در جنگ جهانی دوم و پایان استعمار ژاپنی­ها بر کره اتفاقاتی را به همراه داشت که منجر به تجزیه این سرزمین و سالها بحران در آن شده است. تجزیه شبه جزیره به دو کره شمالی و جنوبی تبعات سیاسی و اجتماعی فراوانی را به همراه داشته است که مردمان شبه جزیره کماکان با آن دست به گریبان هستند. سؤالاتی که در این راستا قابل طرح و ارزیابی می­باشند بدین صورت هستند: زمینه­های تاریخی و سیاسی منجر به تجزیه شبه جزیره کره چه مواردی هستند؟ و تجزیه شبه جزیره چه تبعات اجتماعی به همراه داشته است؟ فرضیه مقاله مدعای آن است که تضاد منافع قدرت­های فائق جنگ جهانی دوم و اختلافات تاریخی در شبه جزیره کره، مهمترین عوامل منتهی به تجزیه شبه جزیره کره بوده­اند که در نتیجه این عوامل، بحران­های عدیده­ای از جمله بیگانگی مردم بخش شمالی و جنوبی و مناقشه هسته­ای کره شمالی بوجود آمده­اند. روش پژوهش مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن نیز از روش اسنادی و منابع معتبر اینترنتی استفاده شده است.  
واژگان کلیدی: شبه جزیره کره، تجزیه، جنگ، وحدت، قدرت های بزرگ، تضاد منافع
 [1] - دانش آموخته کارشناسی ارشد، مطالعات منطقه­ای (مطالعات شرق آسیا)، دانشکده روابط بین­الملل وزارت امورخارجه، تهران، ایران
shahmoradi.hossein@gmail.com

[2] - دانشیار، دانشیار گروه دیپلماسی و سازمان های بین المللی، دانشکده روابط بین الملل وزارت امورخارجه، تهران، ایران
mhsheikh@gmail.com
 

کلیدواژه‌ها