ارائه مدل اثرگذار مشارکت اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی(مورد مطالعه: مردم شهر تهران)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ارائه مدل اثرگذار مشارکت اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی
 (مورد مطالعه: مردم شهر تهران)
ارسیا بابک[1]- احمد ساعی[2]-  ابوالقاسم طاهری[3]- علیرضا ازغندی[4]
تاریخ دریافت:13/8/1397- تاریخ پذیرش:15/9/1397
چکیده:
پژوهش حاضر تحت عنوان "ارائه مدل اثرگذار مشارکت اجتماعی بر نگرش به توسعه سیاسی" در بین شهروندان تهرانی بالای ۱۸ سال شهر تهران انجام گرفته است. این پژوهش به دنبال بررسی تأثیر اثرگذاری مشارکت اجتماعی و ابعاد چهارگانه آن بر نگرش نسبت به توسعه سیاسی و ابعاد سه گانه (رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی و احساس تعلق به جامعه) می­باشد. روش تحقیق در این پژوهش پیمایش است و تکنیک جمع آوری داده­ها نیز پرسشنامه می­باشد. که پرسشنامه­ها بین 724 نفر از افراد نمونه که بصورت کاملاً تصادفی به روش نمونه گیری خوشه­ای چندمرحله­ای انتخاب شدند، توزیع گردید. نتایج نشان داد که مشارکت اجتماعی و تمامی ابعاد چهارگانه آن (گرایش به نظم اجتماعی، حس مسئولیت‌پذیری افراد، حس امنیت اجتماعی و بسیج گروه‌ها برای مشارکت در زندگی اجتماعی و اقتصادی) بر روی نگرش شهروندان تهرانی نسبت به توسعه سیاسی تأثیر مثبت دارند.
 واژگان کلیدی:مشارکت اجتماعی، توسعه سیاسی، رضایت از اوضاع سیاسی، احساس آزادی سیاسی و احساس تعلق به جامعه[1]- دانش آموخته دکتری، علوم سیاسی(مسایل ایران)، گروه علوم سیاسی، دانشکده الهیات، حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
babakarsia@yahoo.com


[2]- دانشیار، گروه علوم سیاسی، دانشکده  الهیات، حقوق و علوم سیاسی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
saie@ut.ac.ir


[3]- استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده  الهیات،   حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a-taheri@srbiau.ac.ir


[4]- استاد تمام، گروه علوم سیاسی، دانشکده  الهیات،   حقوق و علوم سیاسی ، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a-azghandi@srbiau.ac.ir
 

کلیدواژه‌ها