آینده تروریسم مدرن داعشیسم در منطقه خاورمیانه و جهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

آینده تروریسم مدرن داعشیسم در منطقه خاورمیانه و جهان
مقداد رضا پور[1]- کاوه امیر خانی شهرکی[2]
تاریخ دریافت: 26/2/1397- تاریخ پذیرش: 17/4/1397
 
چکیده:
داعش پدیده ­ایست که در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا با ایدئولوژی سلفیستی- وهابیستی ظهور یافته است اما در رویارویی با نیروهای داخلی و نیز منطقه­ای- بین المللی در عراق و در سوریه در حال نابودی است. حال سوال این است که آینده داعشیسم به چه صورت خواهد بود؟ داعش در مدت زمان حضور خود در منطقه برنامه­های گسترده­ای را با بکارگیری تکنولوژی­های مدرن و فضای مجازی، تربیت کودکان داعشیسم، جذب طرفدارانی در سراسر دنیا و هم­پیمانی با گروه­های تروریسم دیگر در منطقه در جهت بسط حضور و ایدئولوژی خود تدارک دیده بود. با نابودی داعش در عراق و سوریه، ظهور پدیده داعشیسم در منطقه شمال آفریقا و آسیای میانه که در آن مناطق هم از نظر ایدئولوژیکی مستعد بوده و هم کشورهای این مناطق دولت مرکزی نسبتا ضعیفی دارند بعید نبوده و اگر تدابیر امنیتی- سیاسی در این مناطق سنجیده نشود بروز دوباره داعشیسم در این مناطق قطعی خواهد بود.
واژگان کلیدی: تروریسم، آینده داعشیسم، کودکان داعشی، تبلیغات، خاورمیانه[1]- دانشجوی کارشناسی ارشد،  علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، واحد مرکز غرب تهران، تهران، ایران
meghdad0111@yahoo.com


[2]- استادیار، علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه پیام نور، واحد مرکز غرب تهران، تهران، ایران: (نویسنده مسئول)
hmass2005@yahoo.com

کلیدواژه‌ها