بررسی نقش رهیافت چپ گرایی در شکل گیری رویکرد ضدیت با غرب درایران، براساس گفتمان لاکلاو موفه

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی نقش رهیافت چپ گرایی در شکل گیری رویکرد ضدیت با غرب درایران، براساس گفتمان لاکلاو موفه
محمد سهرابی[1]- عباس صالحی نجف آبادی[2]- قاسم ترابی[3]
تاریخ دریافت:19/4/1397- تاریخ پذیرش:11/12/1397
چکیده:
غرب ستیزی یکی از مهم­ترین رویکردهای موجود در نگاه ایرانیان به غرب است که در دوره معاصر تکوین یافته و به تدریج به یک گفتمان غالب تبدیل شده است. نگرش­های بدبینانه به غرب از ناحیه نیروهای اجتماعی مخالف وضع موجود به ویژه روشنفکران و نخبگان ملی و مذهبی در قالب یک روایت‌پردازی تفاوت با غرب به حیات استعاری خود ادامه دادند و به صورت یک گفتمان ضد قدرت، بازتولید و زمینه‌ساز گفتمان غرب‌ستیزی شدند.این مقاله به دنبال بازشناسی نقش رهیافت چپ گرایی در رویکرد ضدیت با غرب است. یافته­های پژوهش نشان می­دهد نگاه­های مختلف به غرب و تمدن غرب در طول تاریخ معاصر ایران وجود داشته که هریک از آنها بسته به شرایط زمان و فضای سیاسی حاکم بر جامعه غالب بوده‌اند. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه­ای، کتب و مقالات مختلف، دلایل مخالفت استقرار یک گفتمان تقابل با غرب براساس چارچوب نظری لاکلاو موفه بررسی شده است.
واژگان کلیدی: چپ گرایی، روشنفکران و روحانیون، غرب ستیزی، هژمونیک شدن[1] - دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،همدان، ایران
sohrabimail68@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،همدان، ایران: نویسنده مسئول
Salehi.abas@yahoo.com


[3] - دانشیار و عضو هیات علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم انسانی، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی،همدان، ایران
ghasemtoraby@yahoo.com

کلیدواژه‌ها