نقش دولت در مدیریت فضای مجازی از منظر قانون اساسی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نقش دولت در مدیریت فضای مجازی از منظر قانون اساسی ایران
دکتر مریم افشاری[1]، آمنه رضایی ها[2]
تاریخ دریافت:10/2/1397- تاریخ پذیرش:12/4/1397
 
چکیده:                                                       
فضای مجازی به عنوان یک پدیده‌ غیرقابل انکار واجد فرصت‌های بسیار و حامل تهدیدهای جدّی است. می‌توان با استفاده از ظرفیت­های قانون اساسی در جهت ایفای نفش مدیریتی دولت در فضای مجازی بهره برد و از شدت تهدیدها و آسیب‌ها کاست و توانایی‌های جامعه را برای مقابله با آنها بالا برده تا زمینه رشد و تعالی کشور فراهم آید. از این‌رو هدف مقاله حاضر با بهره‌گیری از روش تحلیلی و توصیفی، واکاوی نقش دولت در مدیریت فضای مجازی از منظر قانون اساسی است. نتایج تحقیق بیانگر این است که با توجه به بیان رسالت وسایل ارتباط جمعی و جلوگیری از اشاعه‌ خصلت‌های تخریبی و ضد اسلامی در قانون اساسی، لزوم مدیریت و نظارت بر فضای مجازی با عنایت به نقش رسانه‌ای آن استنباط می‌شود. همچنین از اصول 8 ، 9 و 24 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می‌توان مبانی حقوقی مدیریت و نظارت دولت بر فضای مجازی را استنباط کرد. هر چند در مدیریت دولتی بر فضای مجازی، اعمال پالایش فضای سایبر یا فیلترینگ در مواردی لازم است ولی برای تامین امنیت اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و اخلاقی‌ فضای مجازی نمی‌توان به اینگونه اقدامات بسنده کرد. چرا که امروزه امکان دور زدن فیلترینگ به راحتی میسر شده است.
واژگان کلیدی: فضای مجازی، دولت، مدیریت فضای مجازی، قانون اساسی[1]-  دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق عمومی، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a.rezaeeha@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق بین­الملل، دانشکده حقوق، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: (نویسنده مسئول)

کلیدواژه‌ها