پیشگیری از جرائم یقه سفید با رویکرد آموزه های دینی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

پیشگیری از جرائم یقه سفید با رویکرد آموزه­ های دینی
بهاره السادات نقیب[1]- محمد امینی[2]-  منصور درخشنده[3]
تاریخ دریافت:25/10/1396 - تاریخ پذیرش:18/12/1396
 
چکیده:
جرائم یقه سفیدی جرائمی هستند که شخص قابل احترام و برخوردار از یک موقعیت عالی اجتماعی به اعتبار حوزه نفوذ و تصرف خود مرتکب آنها می­شود. از حیث پی‌آمدهای اقتصادی و سیاسی، بسیار مخرب‌تر از جرائم سنتی هستند، به همین دلیل توجه به پیشگیری از این جرائم بسیار مهمتر از سایر جرائم است. بهره گیری از آموزه­های دینی در راه پیشگیری از جرائم یقه سفیدها مخصوصاً در جوامع دینی می­تواند در گستره انواع پیشگیری از جرم بسیار ارزنده باشد. مطالعه و تحقیق در آموزه­های دینی، بیانگر آن است که تمام انواع پیشگیری از جرم (موجود در نظام­های حقوقی کنونی)، مورد توجه آموزه­های دین اسلام بوده است. آموزه­های دینی و مخصوصا اندیشه­های امام علی (ع) به پیشگیری اجتماعی به ­عنوان یکی از پیشگیری­های غیر کیفری بسیار اهتمام داشته است. سیاست­های پیشگیرانه اسلام از جرائم یقه سفید می­تواند الگوی جامع و تمام­ عیاری برای نظام­های حقوقی کنونی در زمینه پیشگیری از جرائم یقه سفید باشد.
واژگان کلیدی: جرائم یقه سفید، آموزه­های دینی، پیشگیری، پیشگیری از جرم[1]- دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران 
bahar_naghib@yahoo.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران: (نویسنده مسئول)


[3]- استادیار و عضو هیئت علمی، حقوق حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد تاکستان، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

کلیدواژه‌ها