تبیین تقابل هویتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات عراق

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تبیین تقابل هویتی جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات عراق
میثم غلامی[1]- سیدمصطفی ابطحی[2]- ابوالقاسم طاهری[3]-علی اصغر کاظمی زند[4]
تاریخ دریافت: 17/3/1397- تاریخ پذیرش:2/11/1397
چکیده:
جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به عنوان دو قدرت منطقه­ای، از دیرباز به عنوان دو رقیب اصلی در منطقه خاورمیانه شناخته می­شوند، اما طی سال­های اخیر روابط میان این دو کشور بسیار پیچیده­تر شده و ابعاد جدیدی به خود گرفته است. در این میان، یکی از مسائلی که در سال­های اخیر روابط تیره میان این دو کشور را پیچیده­تر ساخته است بحران و تحولات داخلی در عراق می­باشد. از همین رو، تبیین تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در قبال تحولات عراق براساس رویکرد هویتی و نظریه امنیت هستی شناختی می­باشد. در همین راستا، نویسنده با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش اساسی بوده است که هویت چه نقشی در تقابل جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات عراق داشته است؟ فرضیه­ای که در پاسخ به سئوال مذکور مطرح می‏شود این است که تضاد بین هویت انقلابی شیعی ایران و هویت وهابی عربستان، علت اصلی تقابل بین جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی در تحولات‏ عراق می­باشد. می‏توان تقابل ایران و عربستان در عراق را بر اساس رویکرد امنیت هویت محور تبیین کرد. در واقع این بدان معناست که تقابل­های ایران و عربستان در خاورمیانه بیشتر تحت تاثیر هویت شیعی و انقلابی و هویت سنی و وهابی دو کشور قرار دارد.
واژگان کلیدی: جمهوری اسلامی ایران، عربستان سعودی، تقابل، عراق، هویت، امنیت هویت محور[1] - دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
meisam21777@gmail.com


[2]- دانشیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران: نویسنده مسئول
m.abtahi100@gmail.com                     


[3] -  استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
a-taheri@srbiau.ac.ir


[4] -  استاد تمام و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، دانشکده حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
 

کلیدواژه‌ها