اهداف امریکا از ایجاد بحران در منطقه غرب آسیا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

ا
اهداف امریکا از ایجاد بحران در منطقه غرب آسیا
فاضل شجاعیان[1]- دکتر محمد کاظم کاوه پیشقدم[2]- فرهاد مردانی[3]
تاریخ دریافت:14/5/1397- تاریخ پذیرش:2/12/1397
 
چکیده:
بعد از جنگ جهانی دوم امریکا جانشین بریتانیا و فرانسه در منطقه غرب آسیا گردید. در این تحول نقش فرانسه کمرنگ شد، اما به بریتانیا نقش جدید (استعمار پیر) شریک کوچکتر داده شد. در این چارچوب امریکا سیستمی را که بریتانیا برای برای کشورهای نفت خیز عربی طراحی نموده بود از این کشور تحویل گرفت. روح این سیستم به طور خلاصه آن است که کشورهای نفت خیز منطقه می­بایست در ظاهر توسط دولت­های ملی اداره شوند اما در باطن، قدرت در اختیار امریکا باشد و از سیاست­های ایالات متحده تبعیت نمایند. آنچه بیش از هر عامل دیگری غرب آسیا را به بحرانی­ترین مناطق جهان تبدیل کرده، وجود منابع سرشار نفت و گاز به عنوان ارزان­ترین و کم خطرترین منابع انرژی برای کشورهای صنعتی جهان است. حضور نظامی امریکا و برخی کشورهای کشورهای اروپایی در آبهای خلیج فارس، نشانه­ای از علاقمندی این کشورها به تضمین استخراج و صادرات نفت از تنگه هرمز به عنوان بزرگترین گذرگاه نفتی جهان است. لذا مقاله حاضر به دنبال پاسخگویی به این سوال­هاست؟ چرا امریکا بعد از جنگ جهانی دوم تاکنون در غرب آسیا حضور نظامی دارد؟ هدف امریکا از ایجاد بحران و نا امنی در غرب آسیا چیست؟ اهداف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی امریکا در منطقه غرب آسیا کدامند؟
واژگان کلیدی: غرب آسیا، امریکا، سنت واقع­گرایی، خاورمیانه بزرگ، نظم نوین[1]-  دانش آموخته کارشناسی ارشد، روابط بین الملل، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی، شهرضا، اصفهان، ایران (نویسنده مسئول)
amirshoja185@gmail.com


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
pishghadam2008@gmail.com


[3]- دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران

کلیدواژه‌ها