موضع­ گیری­ های اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

موضع­ گیری­ های اتحادیه اروپا در مورد پناهندگان
احمد سزاوار[1]- جهانگیر باقری[2]
تاریخ دریافت: 10/2/1396- تاریخ پذیرش:25/11/1396
 
چکیده:
بعد از پایان جنگ جهانی بیشترین توجه به ارتقاء موازین حقوق بشر اعمال گردید به این ترتیب که با تصویب منشور سازمان ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین­ المللی حقوق مدنی سیاسی و میثاق بین­ المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و کنوانسیون وضعیت پناهندگان توجه ویژه‌ای به موازین انسانی و حقوق بشر لحاظ شد. نکته مهمی که باید بدان اشاره کرد آن است که بسیاری از کشورهای اروپا هنوز هم خط مشی مشخص راجع به پناهندگی و پناهجویان ندارد و به نظر نمی‌رسد که قصد داشته باشند از قواعد ثابتی پیروی نمایند از جمله آنها اتحادیه اروپاست که بسته به شرایط و وضعیت روابط بین­الملل و اقتصاد جهانی به پذیرش یا اخراج پناهجویان مبادرت می‌ورزد یافته‌های تحقیق ثابت می‌کند که سیاست اروپا در قبال پناهجویان بصورت انبساطی و انقباضی به پیش می‌رود. به عبارت دیگر زمانی که وضعیت اقتصادی اروپا در حال بهبود و رونق است از سیاست درهای باز استفاده می‌نماید و زمانی که وضعیت اقتصادی اروپا در حال افول می‌باشد از سیاست درهای بسته یا پنجه آهنین استفاده می‌­نماید. در عین حال اتحادیه اروپا باید به این نکته توجه کند که باید به موازین انسانی توجه و اولویت بیشتری داده شود.
واژگان کلیدی: پناهندگی، سیاستگذاری، اتحادیه اروپا، حقوق بشر، الزامات حقوق بین الملل
 1- دانشجوی کارشناسی ارشد، حقوق بین­الملل، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی،  ایران 
Sezavarahmad@gmial.com


2- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه حقوق، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، آذربایجان شرقی،  ایران: نویسنده مسئول
Jahangirbagheri@yahoo.com

کلیدواژه‌ها