بررسی رابطه بین شاخص های امنیت مرزی و توسعه پایدار منطقه ای(نمونه موردی : شهر کرمانشاه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بررسی رابطه بین شاخص­ه ای امنیت مرزی و توسعه پایدار منطقه­ای(نمونه موردی : شهر کرمانشاه)
غفار زارعی[1]-  فرزاد الماسی[2]- حسن نرمانی[3]
تاریخ دریافت: 2/7/1397- تاریخ پذیرش:1/8/1397
چکیده:
امروزه با توجه به گستردگی شهرنشینی و رواج ناامنی­های مختلف اجتماعی، اقتصادی، سیاسی در منطقه­های شهری مطالعه امنیت، عوامل موثر در آن و راهکارهای تقویت امنیت در شهرها ضرورت یافته است. تحقیق مذکور با استفاده از روش توصیفی و به شیوه پیمایشی انجام گرفته است. جامعه آماری پژوهش شهروندان منطقه مرزی در کرمانشاه می­باشد که بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 127 نفر انتخاب شد. پایایی تحقیق بر اساس آلفای کرونباخ 78 درصد می­باشد که در برابر حداقل پایایی (67 درصد) قابل قبول می­باشد. اطلاعات جمع آوری شده و با استفاده از نرم افزار spss داده­ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. این پژوهش بر آن است تا با بررسی امنیت مرزی، رابطه آن را با توسعه پایدار منطقه­ای در شهرستان کرمانشاه بپردازد. نتایج حاکی از این پژوهش بیانگر آن است که: میزان امنیت مرزی در شاخص اقتصادی از متوسط به پایین می­باشد و امنیت سیاسی بیشترین نگرانی را برای شهروندان ایجاد کرده است و در نهایت امنیت محیطی دغدغه بسیاری از شهروندان در آینده می­باشد و تنها در امنیت سیاسی است که رابطه معناداری بین این شاخص­ها و توسعه پایدار منطقه­ای مشاهده نمی­شود. در بقیه شاخص­ها رابطه مثبت و معناداری بین دو متغیر وجود دارد.
واژگان کلیدی: امنیت مرزی، امنیت سیاسی،کرمانشاه، توسعه پایدار[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی، لامرد، ایران: (نویسنده مسئول)
ghafarzarei@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران


[3]- دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی، واحد لامرد، دانشگاه آزاد اسلامی،لامرد،ایران

کلیدواژه‌ها