حقوق کیفری بین الملل و رویه قضایی در خصوص تاثیر رفتار مجنی علیه در قطع رابطه علیت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

حقوق کیفری بین الملل و رویه قضایی در خصوص تاثیر رفتار مجنی علیه در قطع رابطه علیت
فاخر باوی[1]، سید یزد اله طاهری نسب[2]، اکبر وروایی[3]
تاریخ دریافت:  10/2/1397- تاریخ پذیرش:24/2/1397
چکیده:
یکی از مباحث اختلافی در حقوق کیفری و رویه قضایی ، امکان یا عدم امکان جنایت بر اثر ترک فعل می­باشد و به عبارت دیگر در مورد تحقق رفتار فیزیکی در قالب ترک فعل اختلاف نظر وجود دارد این اختلاف ناشی از پیچیدگی موجود در ترک فعل به خصوص صعوبت احراز رابطه علّیت در آن می­باشد جدا سازی جرایم ایجابی از جرایم سلبی این نتیجه را به دنبال دارد که رکن مادی برخی جرایم، فعل ایجابی، یعنی ارتکاب است و رکن مادی برخی دیگر از جرایم سلبی، یعنی امتناع یا ترک فعل است. ترک فعل برخلاف فعل، فاقد نیروی علمی است و بر وقایع مادی هیچگونه سلطه علّیتی ندارد تاثیر ترک فعل در جرایم مطلق و جرایم مقید متفاوت است و رکن مادی در جرایم مطلق با صرف خوداری حاصل می­شود ولی در جرایم مقید رکن مادی آن باید ترک فعل باشد که به دنبال آن نتیجه مجرمانه بیاید. قانون مجازات اسلامی 1392 به صورت اجمالی درباره ترک فعل سعی در حل موضوع داشته و لیکن با توجه شروط ذکر شده در ماده به خصوص احراز رابطه علّیت و بدون ذکر مبانی اثبات این رابطه، از پیچیدگی موضوع نکاسته است. رویه قضایی کشورها نیز در این خصوص متفاوت است.
واژگان کلیدی: رابطه علّیت، ترک فعل، رویه قضایی، حقوق بین الملل[1]- دانشجوی دکتری، حقوق کیفری(حقوق و جرم شناسی)، واحد کرمانشاه، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه ، ایران
fakherbavi3@gmail


[2]- استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه شهید چمران، اهواز ، ایران( نویسنده مسئول)
sy. taheri nasab@gmail.com  


[3]- استاد تمام، حقوق کیفری حقوق و جرم شناسی، واحد کرمانشاه ، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمانشاه، ایران
drakbar  varvaei@yahoo.com  

کلیدواژه‌ها