تبیین تاثیر مسائل راهبردی عراق بر رویکرد استراتژیک و جایگاه منطقه ای جمهوری اسلامی ایران از زمان سقوط صدام تا ظهور داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تبیین تاثیر مسائل راهبردی عراق بر رویکرد استراتژیک و جایگاه منطقه­ای جمهوری اسلامی ایران از زمان سقوط صدام تا ظهور داعش
رقیه باقری [1]- حسین مسعودنیا [2]- مهناز گودرزی[3]
تاریخ ارسال:1/11/1396- تاریخ دریافت:26/11/1396
چکیده:
مقاله حاضر مسائل راهبری عراق را با نگاهی تاریخی و تحلیلی بررسی می­نماید و استراتژی متخذه از سوی ایران نسبت به روند سیاسی حاکم بر کشور عراق را واکاوی قرار می­دهد و تاثیر سیاست­ها و اقدامات عملی ایران بر جایگاه منطقه‌ای­اش را در دو مقطع زمانی اولاً؛ بعد از سقوط صدام و آغاز فصل نوین در تاریخ کشور عراق و ثانیاً؛ در برخورد با معضل گروه تروریستی داعش در این کشور را از منظر تئوری واقع­گرایی تدافعی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد. در این راستا سوال اصلی پژوهش اینگونه شکل گرفته است که: مسائل راهبری عراق پس از سقوط صدام چه تاثیری بر رویکرد استراتژیک ایران داشته است؟ اقدامات سیاسی و عملی دستگاه دیپلماسی ایران نسبت به ظهور داعش در عراق چیست و چه تاثیری بر امنیت ملی کشور دارد؟ رویکرد استراتژیک ایران بعد از سقوط صدام و اقدامات عملی آن بعد ظهور داعش در عراق چه تاثیری بر جایگاه منطقه­ای آن داشته است؟ از این رو، مسئله اصلی در این مقاله این است که استراتژی ایران در برخورد با تحولات داخلی عراق همواره حمایت از طرح تثبیت حاکمیت جدید در عراق با قدرت­یابی شیعیان بوده است و در راستای حفظ ثبات و امنیت این کشور به مقابله در جهت تضعیف و متوقف نمودن داعش پرداخت و رویکرد استراتژیک متخذه از سوی ایران در این برهه از زمان به افزایش نقش و نفوذ آن و ارتقاء جایگاه منطقه‌ای­اش در محیط امنیتی خاورمیانه انجامید هر چند چالش‌هایی را برای ایران مطرح گردید.
واژگان کلیدی: مسائل راهبردی، استراتژیک، عراق جدید، داعش، جایگاه منطقه ای ایران1- دانشجوی دکتری، روابط بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران  
  rbroshanak@gmail.com
2- دانشیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه اصفهان( نویسنده مسئول )
 h.masoudnia@ase.ui.ac.ir


3- استادیار و عضو هیات علمی، گروه روابط بین­الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، ایران
  m.goodarzi@khuisf.ac.ir


 

کلیدواژه‌ها