تاثیر دفاع مقدس بر تقویت و تحکیم ناسیونالیسم اجتماعی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تاثیر دفاع مقدس بر تقویت و تحکیم ناسیونالیسم اجتماعی
محمد حسن الهی منش[1]- هادی اولاد[2]
تاریخ ارسال:17/3/1397- تاریخ پذیرش:2/11/1397
چکیده:
همواره جنگ به عنوان موضوعی اجتناب ناپذیر در زندگی بشر مطرح بوده است و به طور ناخودآگاه بر عوامل و مولفه­هایی در زندگی اجتماعی تاثیر گذاشته است. جنگ با تمام ویژگی­های مخربی که دارد سبب پیدایش و تقویت مفاهیمی می­شود که در سرنوشت آن تاثیرگذار است. یکی از مولفه­هایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت موضوع ناسیونالیسم اجتماعی بود که با شروع جنگ تحمیلی به سرعت در بطن جامعه ایرانی شکل گرفته و ملاک­های نوینی را در معادله جنگ تحمیلی بازتعریف نمود. ناسونالیسم به معنا و مفهوم مثبت آن، به دور از برداشت­ها و باورهای غلط که شاید اندیشه بسیاری پیرامون این مفهوم را دچار برداشت غلط ساخته باشد.
در خلال پژوهش سوال اصلی که ذهن را به خود مشغول ساخت این بود که جنگ هشت ساله بین ایران و عراق چه تاثیری بر میزان تحکیم و تقویت ناسیونالیسم مثبت اجتماعی گذاشت؟ که با مداقه و بررسی این موضوع که جنگ هشت ساله ایران و عراق با تعمیق حس هویت ملی و وفاق اجتماعی بر تحکیم و تقویت ناسیونالیسم اجتماعی افزوده است. به عنوان فرضیه این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت.
نگاه از زاویه­ای جامعه شناسانه به مقوله جنگ تحمیلی هدف این پژوهش بود که با بهره گیری از روش توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت و معیارهایی که سبب شکل گیری و تعمیق و تحکیم حس ناسیونالیستی که از جنگ تحمیلی پدید آمده بود مورد اثبات قرار گرفت.
واژگان کلیدی: جنگ، ناسیونالیسم، هویت ملی، وفاق اجتماعی، همبستگی[1]-استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد قم، دانشگاه آزاد اسلامی، قم، ایران            
     elahimanehm@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری، جامعه شناسی سیاسی، واحد قم ، دانشگاه آزاد اسلامی ، قم ، ایران  
  hadioulad060@vatanmail.ir

کلیدواژه‌ها