بررسی نقش دین در جنبش های سیاسی- اجتماعی ایران از مشروطه تا کنون

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
بررسی نقش دین در جنبش­های سیاسی- اجتماعی ایران از مشروطه تا کنون
قاسم اربابی[1]
تاریخ دریافت:30/10/1396-  تاریخ پذیرش:9/2/1397
چکیده:
 در این پژوهش که هدف از آن بررسی نقش دین در جنبش­های سیاسی از مشروطه تا کنون بوده است و محوریت پژوهش بیشتر با انقلاب شکوهمند اسلامی بوده است، اما در کنار انقلاب اسلامی به بررسی قیام 15 خرداد 1342و مبارزات ملی شدن صنعت نفت نیز پرداخته شده است، بنابراین تلاش کردیم تا به این پرسش پاسخ دهیم که آیا در این رخدادها تاثیر مثبتی داشته است یا خیر؟ روش پژوهش ما مروری و کتابخانه­ای بر اساس اسناد محققین دیگر است که از کتب و مقالات آنان جمع آوری شده است. نتایج این پژوهش نشان داد که دین می‌تواند تاثیر بسزایی در شکل گیری جنبش­های مردم نهاد داشته باشد و باعث گردد تا با اتحاد مردم، آنان را در رسیدن به اهداف بلندشان یاری رساند.
واژگان کلیدی: دین، جنبش­های سیاسی، انقلاب اسلامی و ملی شدن صنعت نفت[1]- دانشجوی دکتری علوم سیاسی، مسائل ایران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، ایران
gasemarbabiii@gmail.com 


 

 

کلیدواژه‌ها