واکاوی وضعیت شکل سرزمینی کشورها در موقعیت ژئوپولیتیکی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

 
حجت مهکویی[1]- علیرضا عباسی[2]
تاریخ دریافت:15/3/1397- تاریخ پذیرش:2/11/1397
چکیده:
موقعیت نسبی و مطلق سرزمینی کشورها، در توسعه آنها تأثیرگذار است. شکل سرزمینی برگرفته از موقعیت مطلق برای هر کشوری از پارامترهایی است که در قدرت ملی و موقعیت ژئوپولیتیکی آن نقش دارد. شکل سرزمینی کشورها با توجه به اینکه در نحوه­ ارتباط یک کشور در بعد داخلی و نظام بین­الملل می­تواند تأثیرات چندی داشته باشد، امروزه به عنوان یکی از مباحث جغرافیای سیاسی و ژئوپولیتیکی مورد بررسی قرار می­گیرد. شکل سرزمینی کشور با توجه به موقعیت مطلق، وسعت سرزمین، نوع و طول مرزها تعیین می­شود که در قدرت ملی کارساز است. البته در عصر ارتباطات و پیشرفت تکنولوژی شاید شکل سرزمینی برای آن دسته از کشورها که پیشرفته باشند خیلی مهم نباشد ولی از آنجایی که تعداد کشورهای پیشرفته نهایتاً به گروه 20 ختم می­شوند، برای بقیه کشورها به دلیل توانایی کم در رسیدگی به امور کشوری، می­تواند مسأله مهمی باشد. بنابراین از آنجا که در ارتباط با مؤلفه­های جغرافیایی مؤثر در تولید قدرت ملی پژوهش­های زیادی انجام گرفته است در این مقاله تنها مفاهیم قدرت ملی، مرز، موقعیت ژئوپولیتیکی و شکل سرزمین تعریف می­شوند. این مقاله به روشی کیفی و رویکرد توصیفی- تحلیلی به دنبال واکاوی وضعیت و کارکردی که شکل سرزمینی کشورها در موقعیت ژئوپولیتیکی آنها می­تواند ایفاء کند، می­باشد. نتایج نشان می­دهد که شکل سرزمینی کشورها بر موقعیت ژئوپولیتیکی آنها تأثیر گذار است.
واژگان کلیدی: کشور، مرز، وسعت سرزمین، شکل سرزمین، موقعیت ژئوپولیتیکی
 [1]- استادیار و عضو هیئت علمی،گروه جغرافیا، واحد نجف­آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف­آباد، ایران: (نویسنده مسئول)
hojat_59_m@yahoo.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی،گروه جغرافیا، واحد نجف­آباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجف­آباد، ایران

کلیدواژه‌ها