تبیین جنگ داخلی سوریه بر مبنای عوامل داخلی و منطقه ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

تبیین جنگ داخلی سوریه بر مبنای عوامل داخلی و منطقه ای
دکتر امین نواختی مقدم[1] - نیکنام ببری[2]
چکیده
تحولات اخیر ژئوپلیتیک در غرب اسیا،  منطقه را وارد درگیری های نظامی کرده است. تحولات سوریه در راس این بحران ها قرار دارد و در نتیجه این تحولات ،نظام سیاسی در سوریه دچار شکنندگی شدید شده است به طوری که بعد از گذشت هفت سال ،تمامی طرح های سازمان ملل  در برقراری اتش بس میان نیروهای داخلی با شکست مواجه شده است. در خصوص چرایی استمرار خشونت در سوریه مجموعه  از عوامل داخلی و خارجی دخیل هستند. در یک سو محور روسیه، ایران و عراق حضور دارد که با حمایت های نظامی و سیاسی از دولت بشار اسد در تلاش برای حفظ تمامیت ارضی سوریه هستند. در سوی دیگر محور عربی- غربی قرار دارد که هر کدام با حمایت از جریان های مخالف دولت سوریه به دنبال حذف دولت اسد هستند. تقابل این دو جریان در کنار زمینه های اجتماعی و اقتصادی در داخل سوریه، این کشور را به جنگ نیابتی قدرت ها تبدیل کرده است. بدین رو فرضیه تحقیق به این شکل مطرح می گردد که ماهیت غیردموکراتیک دولت اسد، روند ناقص دولت سازی، حضور جریان های تکفیری و رقابت قدرت‌های بیرونی برای کسب نفوذ بیشتر منجر به شکل گیری جنگ داخلی در سوریه گردیده است.
واژگان کلیدی: اقتدارگرایی، جمهوری عربی سوریه، داعش، روسیه و آمریکا[1]- استادیار  و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، دانشکده الهیات و علوم سیاسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران
navakhti@yahoo.com


[2]- دانشجوی دکتری روابط بین­الملل، گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
niknambabri1368@gmail.com

کلیدواژه‌ها