نقش داعش در قدرت یابی جریان های راست افراطی در اروپا

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

نقش داعش در قدرت یابی جریان­های راست افراطی در اروپا
شهره جلال پور[1]- محمد زارع زاده[2]- محمدفلاح[3]
تاریخ دریافت: 13/11/1396- تاریخ پذیرش:25/8/1397
 
چکیده:
شکل گیری داعش، تحولاتی را در منطقه خاورمیانه ایجاد کرد. یکی از تبعات آن قدرت گیری احزاب راست افراطی بود که بعد از جنگ دوم جهانی در محاق قرار گرفته بودند. این احزاب با معرفی داعش به عنوان نماینده (جعلی) تمدن اسلامی، درصدد القاء این اندیشه برآمدند که داعش در تلاش است تا ارزش­ها، تمدن و فرهنگ لیبرال دموکراسی غربی را هدف قرار دهد. ترس اروپائیان از مهاجرت پذیری، چند فرهنگ گرایی، حملات تروریستی از یک‌سو و بی‌ثباتی سیاسی، نارضایتی مردم از نهادهای حکومتی، از دیگر سو موجب گردید این احزاب در رقابت‌های انتخاباتی موفقیت‌های چندی به دست آورند. پژوهش پیش‌رو درصدد پاسخ‌گویی به این سؤال است که قدرت‌گیری داعش چه تأثیری در مقبولیت گروه‌های راست افراطی در اروپا داشته است؟ یافته‌های پژوهش که با بهره‌گیری از نظریه برخورد تمدن‌ها و به شیوه توصیفی- تحلیلی انجام شده نشان می‌دهد که داعش تأثیر مستقیم در ایجاد گروه‌های راست افراطی داشته است.
واژگان کلیدی: برخورد تمدن­ها، جریان راست افراطی، داعش، تروریسم، اروپا[1]- استادیار و عضو هیئت علمی، گروه علوم سیاسی، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران
shohrehjalalpoor@yahoo.com


[2]- کارشناسی ارشد، گروه روابط بین­الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی،اصفهان،ایران (نویسنده مسئول)
mamadzz@yahoo.com


[3] - کارشناسی ارشد، گروه روابط بین­الملل، واحد شهرضا، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران
mohammad_falah69@yahoo.com
                                                                                                                                                

کلیدواژه‌ها