انقلاب شیل و ژئواکونومیک انرژی خلیج فارس

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

انقلاب شیل و ژئواکونومیک انرژی خلیج فارس
فرزاد محمدزاده ابراهیمی[1]
تاریخ دریافت: 3/3/1397- تاریخ پذیرش:1/8/1397
 
چکیده:
کشورهای حاشیه خلیج فارس به میزان زیادی به درآمدهای حاصل از صادرات نفت و گاز متکی هستند. این درحالی است که توسعه منابع غیر متعارف انرژی یا آنچه انقلاب شیل در ایالات متحده نامیده می­شود می­تواند تغییراتی را در بازارهای انرژی جهانی ایجاد و در نتیجه درآمد این کشورها را تحت تاثیر قرار دهد. ایران نیز به عنوان کشوری حائز اهمیت با موقعیت جغرافیایی ویژه که بین دو حوزه بسیار مهم دریای خزر و خلیج فارس قرار گرفته و دارای اهمیت ژئوپلیتیکی، ژئواستراتژیکی، ژئواکونومیکی و ژئوانرژی قابل توجهی است از این قاعده مستثنی نمی­باشد. از اینرو مقاله پیش رو با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی درصدد است به این سوال پاسخ گوید که توسعه منابع غیر متعارف انرژی چه پیامدهایی بر ژئواکونومیک انرژی خلیج فارس دارد؟ دولت­های حاشیه خلیج فارس از یکسو خود را با تغییرات وسیع ناشی از توسعه منابع غیرمتعارف انرژی در بازارهای انرژی بین­المللی مواجه و ازسوی دیگر با نیاز روز افزون به انرژی در داخل روبرو می­بینند که در مجموع می­تواند شرایط کشورهای این منطقه را تحت الشعاع قرار دهد.
واژگان کلیدی: ایران، انقلاب شیل، ژئواکونومیک انرژی، خلیج فارس، منابع غیرمتعارف انرژی[1]- دکتری تخصصی، روابط بین­الملل، عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، واحد کرج ، دانشگاه آزاد اسلامی، البرز، ایران و پژوهشگر مهمان مرکز پژوهش­های علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
farzad_ebrahimi2003@yahoo.com

کلیدواژه‌ها