بحران ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا در پسا داعش

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

چکیده

بحران ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا در پسا داعش
محمّد سلمان تبارسوته[1]- مرتضی علویان[2]
تاریخ دریافت: 10/2/1397- تاریخ پذیرش:17/8/1397
چکیده:
داعش جریانی خشونت طلب و تندرو که سودای احیای خلافت اسلامی داشته است. در کوتاه مدت توانست به فتوحات چشمگیری دست یابد و از سوریه به عراق رفته و بخش­هایی از سرزمین عراق را هم اشغال کند. در نهایت رهبر داعش خود را خلیفه مسلمانان جهان نامید و از همه پیروان ادیان دیگر خواست که از آنها پیروی کنند. کنترل بحران داعش در منطقه تحولات جدیدی را رقم زده است به طوری که بسیاری از کارشناسان معتقدند که در روزهای نه چندان دور با تضعیف قطعی گروهک داعش، دوران پسا داعش در منطقه آغاز خواهد شد. هر چند شکست­های نظامی داعش توان عملیاتی آنها را محدود ساخته است. به عقیده کارشناسان به محض فراهم شدن شرایط مطلوب دوباره جان تازه­ای به خود می­گیرد. اگر چه برخی قدرت­های منطقه­ای و فرامنطقه­ای داعش را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف خود به کار برده و حمایت­های مالی و لجستیکی فراوانی در طول سال­های گذشته به این گروه داشته­اند، اما باید گفت که این گروه وحشت آفرین پدیده­ای اجتماعی است که بدون ریشه یابی عمیق و صرف برخورد سیاسی می­تواند در آینده بازیابی مجدد کرده و به شکل خشونت بارتری باز تولید شود. سوال اصلی مقاله اینگونه بیان گردیده که بعد از داعش چه بحران های ژئوپلتیکی در منطقه غرب آسیا پدیدار خواهد شد؟ بر همین اساس فرضیه تحقیق اینگونه تبیین گردیده که با توجه به موقعیت برتر ژئوپلتیک منطقه غرب آسیا و تأثیر آن بر اقتصاد جهان، پیامدهای منطقه­ای باقیمانده از بحران داعش، منجر به تغییرات ژئوپلتیکی غرب آسیا در پساداعش خواهد شد.
واژگان کلیدی: داعش، ژئوپلتیک، غرب آسیا، بحران[1] - دانشجوی کارشناسی ارشد، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
ms29912991@gmail.com


[2] - استادیار و عضو هیئت علمی، علوم سیاسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه مازندران، مازندران، ایران
M.alavian@umz.ac.ir

کلیدواژه‌ها